Openbare ruimte

1.4 Schoner en stiller verkeer in stad en omgeving

We houden rekening met het leefmilieu door te stimuleren dat het verkeer schoner, stiller en duurzamer wordt. We faciliteren en stimuleren nieuwe ontwikkelingen als zelfrijdende auto’s, deelauto’s, elektrische auto’s, snelle elektrische fietsen en slimme en schone manieren van bevoorrading van binnensteden. Dit biedt kansen voor een efficiëntere verkeersafwikkeling en een transitie naar emissieloze voertuigen voor de gemeente Apeldoorn als geheel, de binnenstad en de omliggende wijken. We leggen oplaadpunten voor elektrische auto’s aan in de openbare ruimte, faciliteren tankpunten voor schone brandstoffen en stimuleren maatregelen die bijdragen aan een schoner en stiller leefmilieu. Op het gebied van openbaar vervoer zet Apeldoorn zoveel mogelijk in op emissieloze voertuigen. Dit biedt kansen voor de binnenstad waar op dit moment door de concentratie van buslijnen leefbaarheidsproblemen worden ervaren.

 

Indicatoren:

Met de prestaties dragen we bij aan de doelstellingen op het gebied van luchtkwaliteit en geluid (zie programma 4). De luchtkwaliteit in de openbare ruimte voldoet minimaal aan de WHO-norm. In de monitoringsrapportages voor het NSL wordt jaarlijks gerapporteerd over de indicatoren stikstofdioxide (NO2), fijn stof (PM10 en PM2,5) en roet. Ten aanzien van geluid is het streven om de geluidsbelasting op gevels van woningen te verminderen tot maximaal 63 dB (conform Actieplan Geluid 2018-2023).

PRESTATIE

1.4.1 We brengen weglawaai en uitstoot in beeld bij de A1/A50

We onderzoeken en implementeren innovatieve manieren om weglawaai en uitstoot langs de A1 en A50 in beeld te brengen, samen met onze inwoners.

 

1.4.2 We verkennen manieren waarop de binnenstad optimaal bereikbaar blijft met zo weinig mogelijk vervuiling

Nadat het éénrichtingverkeer op de Kalverstraat is teruggedraaid gaan we op zoek naar andere maatregelen die bijdragen aan het doel om de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de binnenstad te verbeteren.

We zullen ook bij een nieuwe busconcessie blijven aandringen op emissieloze voertuigen. Daarnaast verkennen we hoe we stapsgewijs vervuilend bedrijfsvervoer kunnen weren uit de binnenstad (gereed in 2020).

 

1.4.3 We plaatsen laadpalen en faciliteren marktpartijen bij plaatsing laadpalen en inrichten van tankpunten schone brandstoffen

Om het elektrisch rijden te stimuleren plaatsen marktpartijen en gemeente laadpalen voor elektrische voertuigen op strategische locaties in de stad. Daarnaast bestaat de wens om samen met marktpartijen te komen tot tankmogelijkheden voor schone brandstoffen waaronder waterstof. We faciliteren marktpartijen.

 

Deze pagina is gebouwd op 10/02/2020 14:21:39 met de export van 09/28/2020 17:22:05