Bijlage

Kerngrafieken begrotingsscan Apeldoorn

Het meest opvallend in deze grafiek is de stijging van de lasten voor 'bestuur&financiën' na 2016. Oorzaak hiervan is dat gemeenten vanaf 2017 wettelijk zijn verplicht om hun overhead op één taakveld te verantwoorden in plaats van verdeeld over alle taakvelden Taakveld 04 Overhead, dat wij uitgebreid toelichten in de paragraaf Bedrijfsvoering, valt in deze begrotingsscan onder 'bestuur&financiën'.

De grafiek laat zien, dat in de jaren 2013 - 2017 de uitvoering van de investeringen vaak achterbleef bij de planning (begroting).
In 2018 en 2019 werd juist meer geïnvesteerd dan begroot, omdat een inhaalslag heeft plaatsgevonden.
Voor 2020 is het de vraag of we de geplande investeringen volledig kunnen uitvoeren, of dat met name de gevolgen van corona (bijv. de lockdown) hier een rem op hebben gezet.

In 2013 onttrokken we meer aan ons vermogen dan dat er werd gestort. Daarna is in vrijwel ieder jaar sprake van een netto toevoeging aan de reserves, wat een trend laat zien in ons financieel herstel via het vergroten van onze solvabiliteit.

Bevolking en Sociaal domein ten opzichte van gemeentegrootteklasse

Score Sociaal Domein

Neutraal

Score Financieel

Slechter

Score Bevolking 2019

Achterblijvend

 
In vergelijking tot de grooteklasse scoren we 'neutraal' voor het beleidsterrein Sociaal.
Wij trekken daaruit de conclusie, dat de tekorten die wij hebben op jeugdzorg en Wmo zich in vrijwel alle grote gemeenten voordoen. Dat we slechter scoren op het onderdeel financiën wordt veroorzaakt door onze beperkte solvabiliteit (verhouding eigen vermogen en totaalvermogen).
Ondanks dat de solvabiliteit de laatste jaren is toegenomen, is de vermogenspositie van andere grote gemeenten nog vaak beter dan die van Apeldoorn.
De oorzaak daarvan is bekend: de grote tekorten op de grondexploitatie na 2009 hebben onze reserves toen vrijwel volledig uitgeput.
We blijven achter op het onderdeel bevolkingsgroei omdat de stijging van ons aantal inwoners vanaf 2014 kleiner is dan het gewmiddelde in onze grootteklasse..

Deze pagina is gebouwd op 10/02/2020 14:21:39 met de export van 09/28/2020 17:22:05