Bijlage

Overzicht kapitaallasten en nieuwe investeringen

Bedragen * € 1.000

Balans

Omschrijving

Eenheid

Boekwaarde

Vermeerdering

Verminderingen

Afschrijvingen

Boekwaarde

Rente

Totaal

nr.

1-1-2021

(investering)

31-12-2021

kapitaallasten

B0101a

Gronden en terreinen

48.586

35

48.551

534

569

B0101b

Strategische gronden

23.396

23.396

257

257

B0102

Woonruimten

309

309

3

3

B0103

Bedrijfsgebouwen

395.861

12.305

14.210

393.955

4.354

18.563

Specificatie vermeerdering:

- Huisvesting scholen

JZW

7.290

7.290

0

- Binnenstad

PVG

1.750

1.750

0

- CMO's

PVG

415

415

0

- Sporthal Zuiderpark

JZW

500

- Verduurzaming

PVG

2.000

- Diverse kleinere investeringen

div.

350

350

0

B0104

Grond- weg- en waterbouwk.werken

88.987

32.308

3.936

117.360

979

4.914

Specificatie vermeerdering:

- Tunnel laan van Osseveld

RL

8.954

8.954

0

- Investeringen maarschappelijk nut

BO/RL

20.204

20.204

0

- Riolering/Klimaat adaptie/beken en sprengen

RL

1.750

1.750

0

- Toekomstbestendig maken bedrijventerreinen

POW

1.000

- Diverse kleinere investeringen

div.

400

B0105

Vervoermiddelen

3.652

1.069

707

4.014

40

747

Specificatie vermeerdering

- Routine investeringen

BO

1.011

- Diverse kleinere investeringen

div.

58

B0106

Machines/apparaten/installaties

39.112

4.214

4.125

39.201

429

4.555

Specificatie vermeerdering:

- Automatisering

IV

2.250

2.250

0

- Verduurzaming

PVG

150

150

0

- Investeringen maatschappelijk nut

BO

1.478

1.478

0

- Stelposten

JZW/PVG

250

- Diverse kleinere investeringen

div.

86

86

0

B0107

Overige materiële vaste activa

15.359

8.165

1.130

22.394

169

1.299

Specificatie vermeerdering:

- Investeringen maatschappelijk nut

BO

7.940

7.940

0

- Diverse kleinere investeringen

div.

225

225

0

Investeringen nieuwe ontwikkelingen

0

0

Parkeren Apeldoorn West

RL

1.300

Brandveiligheid Huis van Schoone Kunsten

PVG

400

Totaal materiële activa

615.261

58.062

0

24.143

649.180

6.766

30.909

Investeringen zijn exclusief nieuw beleid
Cursief = investeringen 2019

Deze pagina is gebouwd op 10/02/2020 14:21:39 met de export van 09/28/2020 17:22:05