Bijlage

Totaal overzicht baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

Rekening

Begroting

Begroting

2019

2020 (incl. 1e wijz.)

2021

Programma

Saldo

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

379.512

390.479

18.238

-14.179

-32.417

Programma 2 Veiligheid

-15.907

-13.918

16.782

1.228

-15.554

Programma 3 Openbare ruimte

-18.791

-23.427

59.691

35.979

23.712

Programma 4 Milieu

-2.649

-1.554

25.744

24.259

-1.485

Programma 5 Jeugd en onderwijs

-81.657

-84.931

88.323

6.134

-82.189

Programma 6 Apeldoorn activeert

-47.588

-49.848

108.230

56.905

-51.325

Programma 7 Zorg en welzijn

-117.275

-118.599

121.569

7.968

-113.601

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

-24.808

-25.518

33.642

8.592

-25.050

Programma 9 Buitenstad

-4.072

-9.964

31.057

21.018

-10.039

* Overhead

-58.033

-62.803

65.722

4.887

-60.835

* Algemene dekkingsmiddelen

9.037

434.483

425.446

* Heffing VPB

* Onvoorzien

179

Subtotaal programma's

8.732

-83

578.214

587.274

-9.060

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

2.055

-6.718

9.194

-9.194

Programma 2 Veiligheid

-152

0

Programma 3 Openbare ruimte

-3.128

366

37

23

14

Programma 4 Milieu

-124

-310

402

491

-89

Programma 5 Jeugd en onderwijs

-2.921

1.343

-498

-498

Programma 6 Apeldoorn activeert

145

0

Programma 7 Zorg en welzijn

3.279

0

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

22

-17

17

-17

Programma 9 Buitenstad

182

4022

390

1.267

877

* Overhead

36

1.397

303

-303

Totaal mutaties reserves

-606

83

10.343

1.283

9.060

Saldo na bestemming

8.126

0

588.557

588.557

0

Deze pagina is gebouwd op 10/02/2020 14:21:39 met de export van 09/28/2020 17:22:05