Bijlage

Overzicht reserves en voorzieningen (meerjarendoorrekening)

Staat van reserves

Omschrijving

Jaarrekening 2019

Boekwaarde 31-12-2020

Vermeerderingen

Verminderingen

Boekwaarde 31-12-2021

Boekwaarde 31-12-2022

Boekwaarde 31-12-2023

Boekwaarde 31-12-2024

Minimum

Maximum

Doel en bijzonderheden

Algemene reserves

Algemene reserve

77.114.652

92.296.652

9.373.000

101.669.652

100.739.652

101.009.652

102.309.652

n.v.t.

n.t.v.

De algemene reserve dient voldoende te zijn om financiële risico's op te kunnen vangen; wordt ook wel gebruikt ter dekking van incidentele uitgaven.

Totaal Algemene Reserve

77.114.652

92.296.652

9.373.000

101.669.652

100.739.652

101.009.652

102.309.652

Bestemmingsreserves

Reserve bedrijfsvoering GRF

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

0

50.000

Waarborgen continuïteit bedrijfsvoering

Vernieuwen bomenbestand

447.092

460.808

13.771

474.579

488.556

502.743

516.930

0

750.000

Aanplant nieuwe bomen ter compensatie gekapte bomen

Reserve Onderwijshuisvesting

5.260.599

3.807.123

623.016

124.129

4.306.010

4.477.851

4.374.567

4.291.317

2.500.000

n.v.t.

Reserve t.b.v. opvang risico's en fluctuaties in de uitgaven/inkomsten

Reserve Regionaal budget beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Sportactiviteiten

55.903

61.851

6.007

67.858

73.925

79.992

86.059

125.000

600.000

Ondersteuning van sportevenementen

Reserve topsportevenementen

41.961

41.961

41.961

41.961

41.961

41.961

Overlopende projecten

6.309.299

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

0

n.v.t.

Geoormerkte gelden

Huisvesting

0

n.v.t.

Dekking huisvestingskosten personeel

Reserve onderhoud stadhuis

335.993

335.993

335.993

335.993

335.993

335.993

n.v.t.

Middelen ten behoeve van het onderhoud van het stadhuis

Reserve frictiekosten

790.663

790.663

790.663

790.663

790.663

790.663

n.v.t.

Middelen om de mobiliteit te bevorderen

Reserve gebiedsgericht grondwaterbeheer

1.918.886

1.918.886

199.213

199.213

1.918.886

1.918.886

1.918.886

1.918.886

Reserve bommenregeling

875.576

875.576

875.576

875.576

875.576

875.576

Reserve dekt de gemeentlelijke kosten voor explosievenopruiming; het rijk vergoed 70% van de gemaakte kosten.

Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

2.445.039

1.605.039

555.000

1.050.039

290.039

145.039

74.039

0

n.v.t.

Gecombineerde reserve voor diverse doeleinden

Reserve Hoogspanning De Maten

2.000.000

2.000.000

290.592

1.709.408

1.437.744

1.265.143

1.092.542

Concern reserve bedrijfsvoering

2.000.000

2.023.000

33.000

2.056.000

2.204.000

2.352.000

2.500.000

0

2.000.000

Waarborgen continuïteit van de bedrijfsvoering

Archeologisch noodfonds

22.218

11.215

33.433

44.648

55.863

67.078

Reserve Hoger onderwijs

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

Reserve Zwitsal Park

6.696.079

4.912.533

30.542

744.688

4.198.387

4.070.502

3.977.597

3.884.692

Algemene reserve Grondbedrijf

17.200.000

12.270.000

208.000

12.062.000

11.937.000

11.813.000

11.690.000

10.000.000

12.500.000

T.b.v. algemeen ondernemersrisico's van het Grondbedrijf. Afhankelijk van het risicoprofiel van het Grondbedrijf.

Totaal bestemmingsreserves

46.927.090

37.675.651

916.764

2.121.622

36.470.793

35.537.344

35.079.023

34.715.736

Totaal reserves

124.041.742

129.972.303

10.289.764

2.121.622

138.140.445

136.276.996

136.088.675

137.025.388

Staat van voorzieningen

Omschrijving

Jaarrekening 2019

Boekwaarde
31-12-2020

Vermeerdering

Vermindering

Boekwaarde
31-12-2021

Boekwaarde 31-12-2022

Boekwaarde 31-12-2023

Boekwaarde 31-12-2024

Doel en bijzonderheden

Voorzieningen

Voorz. Wijkzaken

215.513

195.513

20.000

175.513

155.513

135.513

135.513

Ter dekking van kosten voor specifieke wijkontwikkelingsprojecten die reeds zijn toegezegd aan de wijkraden

Voorziening riolen grootonderhoud

1.131.701

1.051.701

350.000

400.000

1.001.701

951.701

901.701

851.701

ter dekking grootonderhoud riolering

Voorziening riolen vervanging

620.000

620.000

625.000

750.000

495.000

370.000

245.000

120.000

ter dekking vervanging riolering

Voorziening riolen egalisatie/ sparen

2.071.428

1.684.940

12.439.994

12.503.424

1.621.510

1.794.200

2.117.524

2.469.255

egalisatie tarief rioolheffing

Voorz. vervanging pompen en gemalen

200.260

1.107.637

275.000

1.125.000

257.637

207.637

157.637

107.637

ter dekking vervanging pompen en gemalen

Voorz. groot onderhoud pompen en gemalen

75.000

75.000

Voorziening riolen klimaatadaptatie

3.258

3.258

1.225.000

1.225.000

3.258

3.258

3.258

3.258

ter dekking investeringen klimaatadaptatie

Voorz. Vorderingen/Zaken onder recht

Ter dekking (toekomstige) vorderingen n.a..v. rechterlijke uitspraken

Voorz. Bovenwijks

2.095.165

1.845.165

250.000

500.000

1.595.165

1.345.165

1.095.165

845.165

Ter dekking van kosten voor bovenwijkse voorzieningen

Voorziening huisvuilrechten

250.000

317.000

567.000

891.000

1.222.000

1.560.000

Ter dekking van kosten huisvuiltaken

Voorziening leges omgevingsvergunning wonen

3.565.796

3.565.796

4.722.472

4.722.472

3.565.796

3.565.796

3.565.796

3.565.796

Egalisatievoorziening leges omgevingsvergunning wonen (bouwleges)

Voorziening exploitatie begraafplaatsen

641.633

665.308

1.733.142

1.797.816

600.634

520.309

388.367

246.431

ter dekking beheer begraafplaatsen

Voorziening bodemsanering Zwitsal

364.000

Voorz. Sociaal Deficiet

118.599

78.599

40.000

38.599

Ter dekking van kosten voor sociaal deficiet

Voorz. Landschapsversterking

47.104

47.104

47.104

47.104

47.104

47.104

Ter dekking van kosten landschapsversterking

Voorz. Schenking kinderboerderij

12.750

12.750

25.500

38.250

51.000

63.750

Ter dekking afgesproken schenkingen aan kinderboerderijen

Voorziening groot onderhoud Stadhuis org

300.000

400.000

100.000

500.000

600.000

700.000

800.000

Voorziening onderhoud Vastgoedbedrijf

1.792.016

1.736.718

505.544

2.242.262

3.223.850

2.990.472

1.763.487

Ter dekking van de kosten van toekomstig onderhoud van gemeentelijk vastgoed exclusief CODA

Totaal

13.166.473

13.264.489

22.630.902

23.158.712

12.736.679

13.713.783

13.620.537

12.579.097

Deze pagina is gebouwd op 10/02/2020 14:21:39 met de export van 09/28/2020 17:22:05