Paragraaf

Grondbeleid

Wat zijn wij verplicht te regelen in deze paragraaf?
De paragraaf grondbeleid is onderdeel van de Meerjarenprogrammabegroting (MPB). Het grondbeleid vormt een vast onderdeel van de begroting en verantwoordingscyclus van de gemeente. De paragraaf grondbeleid is een vast onderdeel van de meerjarenprogrammabegroting (vooruitblik) en de jaarrekening (terugblik) op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De paragraaf grondbeleid bevat tenminste:

a. de visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de gemeentelijke meerjarenbegroting;
b. een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;
c. een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;
d. een onderbouwing van de geraamde winstneming;
e. beleidsuitgangspunten over reserves voor grondexploitatie in relatie tot de risico’s die daaraan verbonden zijn.

Ad a + b - Nota grondbeleid
De gemeente Apeldoorn heeft haar visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de gemeentelijke meerjarenbegroting vastgelegd in de nota grondbeleid die op 13 juni 2013 door de raad is vastgesteld. In deze nota, die overigens geen wettelijke verplichting is, staat aangegeven welke vorm van grondbeleid de gemeente voorstaat en welke instrumenten zij zal inzetten om het ruimtelijke beleid tot uitvoering te brengen. Momenteel werken wij aan een vernieuwde nota grondbeleid.
Eén van de instrumenten voor de uitvoering van ons grondbeleid is het grondbedrijf. Het grondbedrijf werkt mee aan de ruimtelijke ontwikkelingen die de Apeldoornse samenleving wil realiseren, faciliteert ontwikkelingen, helpt mee bij de uitvoering ervan en ondersteunt het doel om het feitelijk gebruik van de grond in overeenstemming te brengen met het ruimtelijk gebruik dat we in onze maatschappij willen.

Ad c+d+e – Meerjaren Perspectief Grondexploitaties
In aanvulling op de paragrafen grondbeleid in de begroting en jaarrekening kent de gemeente Apeldoorn een meerjarenperspectief grondexploitaties (MPG). Het MPG geeft informatie over de actuele voortgang van de grondexploitaties. In het MPG wordt teruggekeken op het afgelopen jaar en vooruitgekeken naar de komende jaren. De te verwachten ontwikkelingen worden financieel vertaald. Ook wordt een inschatting gemaakt van de risico’s. Kortheidshalve wordt naar het MPG 2020 verwezen dat in de gemeenteraad van 4 juni 2020 is vastgesteld.

Wat willen wij regelen in deze paragraaf?
De paragraaf is geen middel om ‘nieuw beleid’ vast te stellen. Nieuw beleid wordt via de lijn College ter bespreking naar u als Raad gebracht. Deze paragraaf is een middel om:

  • actuele onderwerpen terug te laten komen en nader uit te werken;
  • toekomstige ontwikkelingen waar grondbeleid een relatie mee heeft, te agenderen.

Vastgesteld beleid

Algemeen

Nota Grondbeleid

Paragraaf Grondbeleid (begroting + rekening)

Financieel

Uitvoeringskader Grondbedrijf

Specifiek

Nota Gronduitgifteprijsbeleid

Nota Gronduitgiftebeleid

Notitie werkwijze en kostenverhaal bij zelfrealisatie

Actuele ontwikkelingen (Onderwerpen in deze Paragraaf)

Nieuwe Nota Grondbeleid

Nieuwe Nota Kostenverhaal/gebiedsoverstijgende kosten

Toevoeging herontwikkelingsopgaven aan het Grondbedrijf

Overige ontwikkelingen

Deze pagina is gebouwd op 10/02/2020 14:21:39 met de export van 09/28/2020 17:22:05