Strategische doelen en topthema's

Inclusie

Inclusie
I n ons collegewerkprogramma Krachtig verder, is inclusie als topthema benoemd. De veranderende samenleving vraagt om een voortdurende reflectie op de eigen rol en die van maatschappelijke partners. Daartoe heeft het college het afgelopen jaar een dialoog gevoerd met u, de gemeenteraad, maar ook met maatschappelijke partners, klanten en deskundigen. De opbrengst van die dialoog heeft geleid tot een aantal ontwikkelopgaven voor de komende jaren die omschreven staan in de notitie Apeldoorn inclusief. In de Kadernota Sociaal Domein zullen deze ontwikkelopgaven verder worden uitgewerkt. De overschrijdingen in de jeugdhulp en de Wmo zetten de ontwikkelopgaven op scherp en dwingen ons om kritisch te kijken naar de eigen rol, de verantwoordelijkheid van anderen en mogelijke beheersmaatregelen. Het streven is om in het voorjaar 2021 de Kadernota ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. Voor de ontwikkeling van de Kadernota Sociaal Domein zijn twee tussenstappen genomen.

Transformatienotitie Jeugd en Wmo als eerste tussenstap
Vanwege de snel oplopende tekorten in Jeugd en Wmo is in de MPB 2020–2023 als eerste tussenstap een Transformatienotitie opgenomen die tegelijk met de MPB door de raad in november 2019 is vastgesteld. Doel van de Transformatienotitie is het versnellen van de transformatie Jeugd en Wmo binnen het door de raad vastgestelde budget. Dit gebeurt in twee fasen: fase 1 optimaliseren (2020-2021) en fase 2 hervormen (2022 en verder).

Koersdocument Sociaal Domein als tweede tussenstap
Inmiddels is geconstateerd dat ook de tweede fase, de hervormingsfase, mogelijk is binnen reeds bestaande beleidskaders op één punt na. De raad is daarom gevraagd om strategisch partnerschap met zorgaanbieders mogelijk te maken door het primaat van keuzevrijheid voor inwoners los te laten. Dit koersdocument diende voor de raadsconsultatie van 28 mei 2020. Deze PMA heeft tot een positief resultaat geleid. De formele afhechting van dit beslispunt liep via het Financieel Perspectief 2021-2024.

Waar vindt u de uitwerking van dit topthema terug?
U vindt de uitwerking met name terug in de begrotingsprogramma’s 5, 6 en 7.

Deze pagina is gebouwd op 10/02/2020 14:21:39 met de export van 09/28/2020 17:22:05