Bijlage

Lasten en baten per taakveld

Taakveld/programma

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

(* € 1.000,-)

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

99 Resultaat

Resultaat Resultaat

8.128

-8.128

Sub-totaal

8.128

0

-8.128

0

0

0

0

0

0

0.1 Bestuur

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

8.727

140

-8.587

9.863

121

-9.741

10.105

124

-9.981

Sub-totaal

8.727

140

-8.587

9.863

121

-9.741

10.105

124

-9.981

0.2 Burgerzaken

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

3.802

2.169

-1.633

3.600

1.929

-1.671

3.900

2.294

-1.606

Sub-totaal

3.802

2.169

-1.633

3.600

1.929

-1.671

3.900

2.294

-1.606

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

4.407

4.755

348

2.922

2.734

-188

3.066

1.326

-1.740

Programma 9 Door! met de buitenstad

Sub-totaal

4.407

4.755

348

2.922

2.734

-188

3.066

1.326

-1.740

0.4 Overhead

Paragraaf bedrijfsvoering

62.142

4.291

-57.851

68.113

5.310

-62.804

65.722

4.887

-60.835

Sub-totaal

62.142

4.291

-57.851

68.113

5.310

-62.804

65.722

4.887

-60.835

0.5 Treasury

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

11.615

13.322

1.707

10.468

12.841

2.373

9.037

10.668

1.631

Sub-totaal

11.615

13.322

1.707

10.468

12.841

2.373

9.037

10.668

1.631

0.61 OZB Woningen

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

1.746

23.580

21.833

1.976

25.556

23.580

2.151

26.136

23.986

Sub-totaal

1.746

23.580

21.833

1.976

25.556

23.580

2.151

26.136

23.986

0.62 OZB Niet-woningen

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

26.126

26.126

28.098

28.098

28.442

28.442

Sub-totaal

0

26.126

26.126

0

28.098

28.098

0

28.442

28.442

0.63 Parkeerbelasting

Programma 3 Openbare ruimte

14

3.753

3.738

4.116

4.116

4.123

4.123

Sub-totaal

14

3.753

3.738

0

4.116

4.116

0

4.123

4.123

0.64 Belastingen overig

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

91

9.320

9.230

86

9.681

9.595

92

9.621

9.529

Sub-totaal

91

9.320

9.230

86

9.681

9.595

92

9.621

9.529

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

328.954

328.954

334.292

334.292

339.149

339.149

Sub-totaal

0

328.954

328.954

0

334.292

334.292

0

339.149

339.149

0.8 Overige baten en lasten

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

1.603

2.711

1.108

-2.916

347

3.262

-2.079

360

2.439

Sub-totaal

1.603

2.711

1.108

-2.916

347

3.262

-2.079

360

2.439

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

511

-511

Sub-totaal

511

0

-511

0

0

0

0

0

0

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Programma 2 Veiligheid

11.965

320

-11.645

12.479

344

-12.135

12.334

350

-11.984

Sub-totaal

11.965

320

-11.645

12.479

344

-12.135

12.334

350

-11.984

1.2 Openbare orde en veiligheid

Programma 2 Veiligheid

5.007

745

-4.263

2.669

934

-1.734

4.399

879

-3.520

Programma 3 Openbare ruimte

203

96

-108

205

79

-126

208

81

-127

Sub-totaal

5.211

841

-4.370

2.874

1.013

-1.860

4.607

960

-3.647

2.1 Verkeer en vervoer

Programma 3 Openbare ruimte

15.043

1.954

-13.089

16.110

1.546

-14.564

15.532

1.627

-13.905

Sub-totaal

15.043

1.954

-13.089

16.110

1.546

-14.564

15.532

1.627

-13.905

2.2 Parkeren

Programma 3 Openbare ruimte

678

159

-519

4.055

10

-4.045

4.223

10

-4.213

Sub-totaal

678

159

-519

4.055

10

-4.045

4.223

10

-4.213

2.5 Openbaar vervoer

Programma 3 Openbare ruimte

63

-63

73

-73

74

-74

Sub-totaal

63

0

-63

73

0

-73

74

0

-74

3.1 Economische ontwikkeling

Programma 9 Door! met de buitenstad

2.472

765

-1.706

3.153

540

-2.613

3.368

391

-2.978

Sub-totaal

2.472

765

-1.706

3.153

540

-2.613

3.368

391

-2.978

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Programma 9 Door! met de buitenstad

2.246

3.044

798

16.700

16.465

-235

4.061

4.061

Sub-totaal

2.246

3.044

798

16.700

16.465

-235

4.061

4.061

0

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Programma 6 Apeldoorn activeert

685

252

-433

624

70

-554

640

70

-570

Programma 9 Door! met de buitenstad

270

374

104

402

399

-3

331

409

78

Sub-totaal

955

626

-329

1.026

469

-557

971

479

-492

3.4 Economische promotie

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

1.922

2.909

987

1.128

2.057

929

1.126

2.183

1.057

Sub-totaal

1.922

2.909

987

1.128

2.057

929

1.126

2.183

1.057

4.2 Onderwijshuisvesting

Programma 5 Jeugd en onderwijs

15.583

942

-14.641

17.916

809

-17.107

16.457

812

-15.644

Sub-totaal

15.583

942

-14.641

17.916

809

-17.107

16.457

812

-15.644

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Programma 5 Jeugd en onderwijs

9.661

3.616

-6.045

9.144

4.390

-4.754

9.047

3.872

-5.175

Programma 6 Apeldoorn activeert

1.721

1.721

1.890

1.748

-142

1.748

1.748

Sub-totaal

11.382

5.337

-6.045

11.034

6.138

-4.896

10.794

5.620

-5.175

5.1 Sportbeleid en activering

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

1.650

14

-1.635

1.712

-1.712

1.720

-1.720

Sub-totaal

1.650

14

-1.635

1.712

0

-1.712

1.720

0

-1.720

5.2 Sportaccommodaties

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

11.501

4.446

-7.054

11.196

4.521

-6.674

11.010

4.586

-6.423

Sub-totaal

11.501

4.446

-7.054

11.196

4.521

-6.674

11.010

4.586

-6.423

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

50

-50

54

-54

56

-56

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

11.432

2.870

-8.562

11.968

2.914

-9.054

11.747

2.815

-8.932

Sub-totaal

11.482

2.870

-8.612

12.022

2.914

-9.108

11.803

2.815

-8.988

5.4 Musea

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

2.254

1.162

-1.092

2.450

1.172

-1.277

2.457

1.191

-1.266

Sub-totaal

2.254

1.162

-1.092

2.450

1.172

-1.277

2.457

1.191

-1.266

5.5 Cultureel erfgoed

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

876

88

-788

982

-982

851

-851

Sub-totaal

876

88

-788

982

0

-982

851

0

-851

5.6 Media

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

5.675

-5.675

5.817

-5.817

5.856

-5.856

Sub-totaal

5.675

0

-5.675

5.817

0

-5.817

5.856

0

-5.856

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Programma 3 Openbare ruimte

13.813

1.823

-11.990

14.274

1.672

-12.601

15.311

1.588

-13.723

Programma 9 Door! met de buitenstad

1.753

456

-1.297

1.074

-1.074

1.189

-1.189

Sub-totaal

15.566

2.279

-13.287

15.348

1.672

-13.676

16.500

1.588

-14.912

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Programma 5 Jeugd en onderwijs

7.835

1.346

-6.489

7.074

1.313

-5.761

6.470

1.313

-5.157

Programma 6 Apeldoorn activeert

275

11

-263

131

5

-126

134

5

-128

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

13.483

1.721

-11.762

13.776

1.762

-12.014

14.569

1.789

-12.780

Sub-totaal

21.593

3.079

-18.514

20.981

3.081

-17.900

21.173

3.107

-18.066

6.2 Wijkteams

Programma 5 Jeugd en onderwijs

5.524

213

-5.311

5.870

136

-5.734

5.988

138

-5.850

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

13.323

252

-13.071

13.449

140

-13.309

12.918

140

-12.778

Sub-totaal

18.847

465

-18.382

19.319

275

-19.043

18.905

278

-18.628

6.3 Inkomensregelingen

Programma 6 Apeldoorn activeert

68.547

53.361

-15.186

70.852

53.400

-17.451

73.584

54.577

-19.006

Sub-totaal

68.547

53.361

-15.186

70.852

53.400

-17.451

73.584

54.577

-19.006

6.4 Begeleide participatie

Programma 6 Apeldoorn activeert

20.662

-20.662

20.821

-20.821

19.944

-19.944

Sub-totaal

20.662

0

-20.662

20.821

0

-20.821

19.944

0

-19.944

6.5 Arbeidsparticipatie

Programma 6 Apeldoorn activeert

8.902

348

-8.554

8.170

299

-7.872

8.599

182

-8.417

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

224

-224

198

-198

204

-204

Sub-totaal

9.126

348

-8.778

8.369

299

-8.070

8.803

182

-8.621

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

5.515

402

-5.113

5.648

287

-5.361

5.967

295

-5.672

Sub-totaal

5.515

402

-5.113

5.648

287

-5.361

5.967

295

-5.672

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Programma 6 Apeldoorn activeert

3.127

289

-2.839

3.198

316

-2.881

3.581

322

-3.259

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

34.862

1.324

-33.538

37.096

952

-36.143

39.375

1.011

-38.365

Sub-totaal

37.989

1.613

-36.376

40.293

1.269

-39.024

42.957

1.333

-41.624

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Programma 5 Jeugd en onderwijs

42.503

-42.503

41.852

-41.852

40.165

-40.165

Sub-totaal

42.503

0

-42.503

41.852

0

-41.852

40.165

0

-40.165

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

56.657

4.455

-52.202

54.343

4.618

-49.725

46.644

4.733

-41.911

Sub-totaal

56.657

4.455

-52.202

54.343

4.618

-49.725

46.644

4.733

-41.911

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Programma 5 Jeugd en onderwijs

2.691

-2.691

5.400

-5.400

5.800

-5.800

Sub-totaal

2.691

0

-2.691

5.400

0

-5.400

5.800

0

-5.800

7.1 Volksgezondheid

Programma 5 Jeugd en onderwijs

3.977

-3.977

4.323

-4.323

4.397

-4.397

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

1.523

158

-1.365

1.848

-1.848

1.891

-1.891

Sub-totaal

5.500

158

-5.342

6.171

0

-6.171

6.289

0

-6.289

7.2 Riolering

Programma 3 Openbare ruimte

19.862

23.153

3.290

8.683

12.325

3.642

21.015

24.943

3.929

Sub-totaal

19.862

23.153

3.290

8.683

12.325

3.642

21.015

24.943

3.929

7.3 Afval

Programma 4 Milieu

18.440

21.853

3.413

18.979

24.014

5.036

18.734

23.883

5.150

Sub-totaal

18.440

21.853

3.413

18.979

24.014

5.036

18.734

23.883

5.150

7.4 Milieubeheer

Programma 3 Openbare ruimte

449

-449

209

-209

212

-212

Programma 4 Milieu

6.433

371

-6.061

7.076

487

-6.590

7.010

376

-6.634

Sub-totaal

6.882

371

-6.511

7.285

487

-6.799

7.222

376

-6.846

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Programma 3 Openbare ruimte

2.960

3.356

396

3.179

3.613

434

3.117

3.606

489

Sub-totaal

2.960

3.356

396

3.179

3.613

434

3.117

3.606

489

8.1 Ruimtelijke ontwikkeling

Programma 9 Door! met de buitenstad

7.039

2.100

-4.938

5.443

290

-5.153

5.517

383

-5.134

Sub-totaal

7.039

2.100

-4.938

5.443

290

-5.153

5.517

383

-5.134

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Programma 2 Veiligheid

48

-48

49

-49

Programma 9 Door! met de buitenstad

17.568

21.186

3.617

33.550

33.550

11.025

11.025

Sub-totaal

17.568

21.186

3.617

33.598

33.550

-48

11.073

11.025

-49

8.3 Wonen en bouwen

Programma 9 Door! met de buitenstad

5.710

4.879

-831

5.775

4.889

-886

5.567

4.750

-816

Sub-totaal

5.710

4.879

-831

5.775

4.889

-886

5.567

4.750

-816

0.10 Mutaties reserves

Paragraaf bedrijfsvoering

2.270

2.306

36

293

1.690

1.397

303

-303

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

36.174

38.229

2.055

9.018

2.300

-6.718

9.194

-9.194

Programma 2 Veiligheid

418

266

-152

Programma 3 Openbare ruimte

6.115

2.987

-3.128

60

426

366

37

23

-14

Programma 4 Milieu

1.211

1.087

-124

857

547

-311

402

491

88

Programma 5 Jeugd en onderwijs

9.145

6.224

-2.921

1.343

1.343

-499

-499

Programma 6 Apeldoorn activeert

145

639

494

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

92

3.371

3.280

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

310

332

23

17

-17

17

-17

Programma 9 Door! met de buitenstad

11.074

11.256

182

540

4.562

4.022

390

1.267

877

Sub-totaal

66.953

66.698

-255

10.786

10.868

82

10.344

1.282

-9.062

Totaal

654.355

654.355

0

617.961

617.961

0

588.557

588.557

0

Deze pagina is gebouwd op 10/02/2020 14:21:39 met de export van 09/28/2020 17:22:05