Bijlage

Overzicht incidentele baten en lasten

In dit overzicht zijn de incidentele baten en lasten vermeld. Deze baten en lasten hebben betrekking op de exploitatiebegroting, zijn in de programma's opgenomen en beïnvloeden eenmalig het begrotingsresultaat.

bedragen x € 1.000

Programma

Taakveld

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

1

0.3

Verhoging opbrengsten verkoop vastgoed

100

100

1

0.64

Ontvangst precario ondergrondse leidingen

7.500

1

0.10

Storting precario in algemene reserve

-7.500

1

0.8

Netto vrije begrotingsruimte (cf MPB 2017-2020)

1.114

1.030

1.030

3

2.1

Parkmanagement Berg en Bos

-90

3

5.7

Beheer ontwikkelplannen parken en bossen

-20

3

5.7

Biodivers beheren

-40

3

5.7

Klimaatbestendig Apeldoorn

-25

-5

3

5.5

Afwaardering investering Koningslijn

50

3

2.1

Innovatieve toepassingen openbaar vervoer

400

4

7.4

Energietransitie- niet verder groeien energiefonds

200

200

5

7.1

Jongeren op gezond gewicht

-113

6

6.4

Gemeentelijke bijdrage Lucrato (incidenteel deel)

-300

7

6.5

Niet uitbreiden activeringscoaches

115

115

8

5.5

Nationaal Ereveld Loenen

-150

-150

8

5.3

Impuls doorontwikkeling ACEC

-180

8

5.4

Wij zijn Veluwe ; erfgoed beleven

-75

-25

9

3.1

Uitvoeringsplan huisvesting arbeidsmigranten

-40

9

8.1

Digitaal Stelsel Omgevingswet

-400

-810

9

8.1

Digitaal stelsel omgevingswet tlv voorz bouwleges

50

9

5.7

Wij zijn Veluwe ; economie/ toerisme/ beleving

-250

9

8.1

Comfortabele gezinsstad speel- en beweegobjecten

-125

-pm

9

7.4

Pilot bouw- en energieloket

60

Totaal

-9.258

9.539

-990

1.445

0

1.030

0

0

Deze pagina is gebouwd op 10/02/2020 14:21:39 met de export van 09/28/2020 17:22:05