Home

Algemeen

In onderstaand overzicht zijn de voorstellen voor ombuigingen en voor het beschikbaar stellen van extra budgetten opgenomen. De toelichtingen zijn opgenomen bij de betreffende programma's van de MPB.

Samenvattend overzicht voorstellen nieuwe ontwikkelingen (bedragen x € 1.000)

Exploitatie uitgaven

Investeringen

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

1. Bestuur, inwoners en geld

Ombuigingsvoorstellen

1

Lagere rentelasten vanwege daling rente kapitaalmarkt

250

250

250

250

2

Netto vrije begrotingsruimte (cf MPB 2017-2020)

1.114

1.030

1.030

3

Geen inflatiecorrectie materiële uitgaven 2021 en deels 2022

750

1.100

1.100

1.100

4

Compensatiefonds maatschappelijk vastgoed

200

200

200

200

Transformatietabel hoofdstuk Financiële Beschouwingen

5

Burgerparticipatie

-250

3. Openbare ruimte

Onontkoombare ontwikkelingen

6

Parkeren Apeldoorn West

-45

-45

-45

-1.300

7

Terugdraaien bezuiniging onderhoud klompenpaden

-30

-30

-30

-30

8

Bestrijding eikenprocessierups

-150

-150

-150

-150

9

Lucrato: hogere detacheringsvergoeding (loonwaarde)

-300

-300

-300

-300

Ombuigingsvoorstellen

10

Bezuinigen energielasten LED verlichting

40

60

80

80

11

Minder kleur in de stad, meer bodembedekkers

100

100

100

100

12

Besparing budgetten verkeersveiligheid en doorstroming

45

45

45

45

13

Innovatieve toepassingen openbaar vervoer

400

4. Milieu

Ombuigingsvoorstellen

14

Energietransitie- niet verder laten groeien energiefonds

200

200

5. Jeugd en onderwijs

Onontkoombare ontwikkelingen

15

Routegebonden vervoer

-300

-300

-300

-300

Mogelijke beheersmaatregelen

-pm

-pm

-pm

-pm

Ombuigingsvoorstellen

16

Stoppen subsidie Real X

130

132

135

135

6. Apeldoorn activeert

Onontkoombare ontwikkelingen

17

Schuldhulpverlening (vroegsignalering)

-25

-25

-25

-25

dekking via Gemeentefonds

pm

pm

pm

pm

Ombuigingsvoorstellen

18

Niet uitbreiden activeringscoaches

115

115

7. Maatschappelijke ondersteuning

Onontkoombare ontwikkelingen

19

Routegebonden vervoer

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Mogelijke beheersmaatregelen

-pm

-pm

-pm

-pm

Ombuigingsvoorstellen

20

Aanscherpen beleidsregels en verordeningen Wmo

100

100

100

100

21

Herindicaties huishoudelijke hulp

75

300

300

300

22

Aanvullend Wlz

62

250

250

250

8. Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

Onontkoombare ontwikkelingen

23

Brandveiligheid Huis van Schoone Kunsten

-25

-25

-25

-400

Transformatietabel hoofdstuk Financiële Beschouwingen

24

Ruimte scheppen voor Zwembad Noord

a. incidentele locatiegebonden kosten

-1.200

b. dekking labelen binnen de Algemene Reserve

1.200

c. hogere structurele kapitaal- en exploitatielasten

-1.000

9. Buitenstad

Onontkoombare ontwikkelingen

25

Bijdrage ontwikkelingsmaatschapppij Vitale Vakantieparken BV

-40

-40

-40

-40

Ombuigingsvoorstellen

26

Afwaardering investering Koningslijn

50

27

Pilot bouw- en energieloket

60

Hoofdstuk Financiële Beschouwingen

28

Vitale vakantieparken; handhaving en pauzewoningen

-120

-75

-75

-75

Bedrijfsvoering

Onontkoombare ontwikkelingen

29

Wet Open Overheid

-200

-200

-200

-200

dekking via Gemeentefonds

200

200

200

200

30

Voorzieningen (groot) onderhoud werkgebouw Zuid

-150

-150

-150

-150

Totaal

1.326

1.742

1.450

-580

-1.700

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 10/02/2020 14:21:39 met de export van 09/28/2020 17:22:05