Paragraaf

Financiering

De paragraaf financiering gaat over de manier waarop de begroting (activiteiten en projecten) worden gefinancierd en de manier waarop gemeente Apeldoorn de liquiditeiten beheert. De Wet Financiering Decentrale Overheden (FiDO)verplicht overheden tot het transparant en inzichtelijk maken van het lokale treasurybeheer.
Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op:
de financiële vermogenswaarden; de financiële geldstromen; de financiële posities en de daaraan verbonden risico's.
Het actuele beleidskader voor de gemeentelijke financiering is het TREASURYSTATUUT 2013 . Daarnaast is er een treasurycommissie die jaarlijks ter vaststelling een Treasuryjaarplan aan ons College aanbiedt. Via het Treasuryjaarplan wordt het financieringsbeleid van de gemeente nader ingevuld.

In lijn met de wettelijke voorschriften geeft deze paragraaf inzicht in:

  • De beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille.
  • De financieringsbehoefte.
  • De rentelasten, het renteresultaat en de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend.
Deze pagina is gebouwd op 10/02/2020 14:21:39 met de export van 09/28/2020 17:22:05