Bijlage

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

1. Inleiding

Ten opzichte van de vorige BROA-doorrekening in de MPB 2020-2023 zijn 4 nieuwe projecten opgenomen. Het betreft project de projecten Cityloops (BROA 27.3), Sha repair (BROA 27.4), Smartwaste (BROA 27.5)  en CCC hub (BROA 27.6). Voor deze projecten zijn bijdragen van derden ontvangen. In deze BROA-bijlage wordt dit  nader toegelicht.

2. Financieel-technische actualisatie meerjarendoorrekening BROA

2.1 Financieel technische actualisatie

De BROA is in het kader van de BBB 2021-2024 in financieel-technische zin geactualiseerd. Hierbij zijn de rekeningcijfers 2019 verwerkt. Deze actualisatie heeft plaatsgevonden onder handhaving van bestaand beleid, conform de door de raad laatst vastgestelde BROA (MPB 2020-2023).

Per project is nagegaan

 • wat er moet gebeuren met in 2019 niet bestede budgetten;
 • in hoeverre de fasering van de opgenomen budgetten over de verschillende jaarschijven op basis van actuele inzichten bijgesteld moet worden. De vertraging of versnelling in de uitvoering heeft in veel gevallen een herverdeling van de budgetten over de jaarschijven tot gevolg gehad;

Daarnaast is de actualisatie toegelicht en zijn de rekeningcijfers 2019 in de financiële doorrekening verwerkt.

2.2 Percentage onderuitputting

Sinds enkele jaren wordt er op de BROA-ramingen een percentage onderuitputting toegepast. De reden hiervoor was, dat planningen van projecten in de praktijk uitlopen, waardoor aan het eind van het jaar niet alle beschikbaar gestelde budgetten zijn uitgegeven. In de MPB 2020-2023 gingen we uit van 70% uitgaven in het eerste jaar. Gezien de werkelijke uitgaven van 2019 zien we geen aanleiding om de onderuitputting aan te passen. In de huidige doorrekeningen hebben we gerekend met de volgende percentages: 70% in het 1 e jaar, 15% in het 2 e jaar en 15% in het derde jaar.

3. Resultaten financieel technische actualisatie

De financieel technische actualisatie heeft geleid tot een actuele doorrekening van de BROA. De actualisatie van de projecten heeft ertoe geleid dat de fasering van de meeste projecten is gewijzigd en enkele BROA-projecten financieel zijn afgerond
Zoals bekend, mogen reserves op grond van het landelijk geldende Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) in geen van de jaarschijven een negatieve stand vertonen. De doorrekening van BROA voldoet aan dit criterium. De BROA laat in het laatste jaar een voordelig saldo zien van € 108.000.

4. Toelichting BROA-projecten 2020 en latere jaren

Om meer inzicht te geven in het verloop van de BROA projecten wordt ook een toelichting gegeven op de projecten die in het lopende begrotingsjaar (2020) zijn of worden afgerond. Voor deze projecten is een toelichting opgenomen na het overzicht van de projecten.
Ook de lopende en de nieuwe BROA projecten worden, zoals boven vermeld, hier nader toegelicht.

(bedragen x € 1.000)

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Reserve per 1-1

3.776

1.605

1.050

326

188

117

108

108

108

108

Algemene voeding

1)

Bijdrage aan de A.D. (besluit MPB 2019-2022)

-300

Totaal algemene voeding (excl. 'pm')

-300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 1: Groene Mal

-250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 8: Kanaalzone

-1.015

-50

-342

-44

0

0

0

0

0

0

Programma 9: Complete wijken

-271

-82

-35

0

0

0

0

0

0

0

Programma 14: Verkeer

-368

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 15: Milieu

-107

-88

-38

-16

0

0

0

0

0

0

Programma 16: Overige

-662

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal netto onttrekkingen lopend en lopend nieuw beleid

-2.673

-220

-415

-60

0

0

0

0

0

0

Verwacht uitgavenpatroon

2020

-1.871

-401

-401

- verwachte uitgaven 1e jaar

70%

2021

-154

-33

-33

- verwachte uitgaven 2e jaar

15%

2022

-291

-62

-62

- verwachte uitgaven 3e jaar

15%

2023

-42

-9

-9

2024

0

0

0

2025

0

0

0

2026

0

0

0

2027

0

0

0

2028

0

0

2029

0

Saldo per 31-12 (excl. 'pm')

1.605

1.050

326

188

117

108

108

108

108

108

Uitgaven na 2029

0

Eindsaldo

108

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

(bedragen x € 1.000)

Overzicht BROA-projecten

(bedragen x € 1.000)

MPB

Restant

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

Eenheid

progr./

t/m

taakveld

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Programma 1: Groene Mal

Investeringsimpuls Provincie (€ 17 mln)

3.18

Weteringse broek nazorg

RL

prog. 3/

- geraamde kosten

5.7

-250

Totaal projecten programma 1

-250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 8: Kanaalzone

ISV-3 subsidie: € 1,7 mln

14.1

Kanaalzone

RL

prog. 9/

3.2

- Aanleg kade Pilot Zuid/tekorten GB

-965

-292

- Programma-management (AD)

PJ

prog. 9/

-50

-50

-50

-44

3.2

Totaal projecten programma 8

-1.015

-50

-342

-44

0

0

0

0

0

0

Programma 9: Complete Wijken

15.1

Wijkontwikkelingsplan Zevenhuizen

PROJ

prog. 9/

-271

-82

-35

('t Podium/openbare ruimte)

8.1

Totaal projecten programma 9

-271

-82

-35

0

0

0

0

0

0

0

Programma 14: Verkeer

25.11

Startbudget Tunnel Laan van Osseveld

RL

prog. 3/

-368

2.1

Totaal projecten programma 14

-368

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 15: Milieu

27.2

Interreg subsidie: Community based powerplants

RL

Prog. 4/

- geraamde uitgaven

7.4

-48

- te ontvangen Europese subsidie

132

27.3

Cityloops

RL

Progr 4/

-191

-188

-188

-173

- bijdrage derden

7.4

100

150

157

27.4

Sha repair

RL

Progr 4/

-48

-45

-46

- bijdragen derden

7.4

48

45

46

27.5

Smartwaste

RL

Progr 4/

-57

-49

-30

- bijdragen derden

7.4

57

49

30

27.6

CCC hub

RL

Progr 4/

-8

-8

-8

- bijdragen

8

8

8

Totaal projecten programma 15

-107

-88

-38

-16

0

0

0

0

0

0

Programma 16: Overige

30.5

Investeringen 2014-2017

S&R

prog.1/

- comfortabele gezinsstad en burgerparticipatie

0.1

-106

30.6

Veluwe Alliantie ambities Veluwe

POW

prog. 9/

-1.195

-390

- subsidie provincie

3.2

639

390

Totaal projecten programma 16

-662

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL

-2.673

-220

-415

-60

0

0

0

0

0

0

Toelichting projecten BROA

 1. In 2021 lopende BROA projecten

Programma 8: Kanaalzone

BROA 14.1 Kanaalzone
MPB programma 9/taakveld 3.2

Ten aanzien van het programmamanagement Kanaalzone hebben we de (provinciale) subsidie in het kader van Beleef het Kanaal aangevraagd. Eén voorstel is ingediend en inmiddels afgerekend (fietspad Zwitsal) en één voorstel is ingediend en beschikt (kade Kanaal zuid, westoever). In voorbereiding is nu een subsidieaanvraag om de voormalige busbaan ter hoogte van De Maten te vergroenen. Deze wordt in het 3 e kwartaal 2020 ingediend. Dan zijn er nog twee voorstellen (herschikken roeivereniging en peddelpad) die later dit jaar zullen volgen. Dat past nog steeds binnen de voorwaarden om de werkzaamheden binnen de gestelde termijn te starten. Binnen de Kanaalzone onderzoeken we de ontwikkelmogelijkheden van verschillende deellocaties (o.a. Ambelt, Kayersmolen Noord, Zwitsal en Vlijtsekade fase 2). Daarvoor voeren we met verschillende partijen gesprekken en verkennen we ruimtelijke en financiële mogelijkheden. Ook onderzoeken wij de mogelijkheden om subsidies te verkrijgen van het Rijk en/of provincie.

Programma 9: Complete wijken

BROA 15.1 Wijkontwikkelingsplan Zevenhuizen
MPB programma 9/taakveld 8.1

In 2019 hebben wij, na de oplevering van de woningen door Slokker, gewerkt aan de definitieve inrichting van de openbare ruimte in fase 2.
De definitieve inrichting van de openbare ruimte in fase 3 zal in 2020 worden opgeleverd, met uitzondering van de ruimte rondom de twee nog te realiseren appartementencomplexen van Ons Huis. Ook zullen we de afspraken over fase 4 als aanvulling op het oorspronkelijke contract vastleggen. De levering van de grond zal vervolgens plaatsvinden. De ruimtelijke-juridische procedures worden doorlopen, met de bijbehorende voorafgaande communicatie met de buurt. Het ontwerp van de openbare ruimte wordt verzorgd.  Na de bouw van de woningen zullen wij ook van deze laatste fase de openbare ruimte definitief inrichten.

Programma 15 : Milieu

BROA 27.2 Community based powerplants; Interreg subsidie
MPB programma 3/taakveld 2.1

Betreft het project Community-based Virtual PowerPlant (cVPP) over de balancering van vraag en aanbod van energie middels een nieuwe innovatie.
Het project cVPP zit in de eindfase. Apeldoorn heeft onlangs bericht gehad dat meegedaan kan worden met het afsluitende project, genaamd Capitalisation. In de zomer van 2020 wordt het projectplan uitgewerkt inclusief begroting. Dit onderdeel loopt door tot en met 2021.

BROA 27.3  Cityloops
MPB programma 4/taakveld 7.4

Met het project Cityloops beoogt de gemeente Apeldoorn (consortium van 27 partijen) te komen tot het verwaarden van groenafval. Dat betekent dat het groen geen afval meer is, maar een grondstof. Ten aanzien van sloop- en bouwafval richten we ons op het reconstrueren van een weg. Hierbij is het streven naar zo hoogwaardig mogelijk recyclen en/of hergebruik. Het project Cityloops is oktober 2019 van start gegaan. Het project loopt tot en met 2023.

Programma 16: Overige

BROA 30.6  Veluwe Alliantie/ambities Veluwe
MPB programma 9/taakveld 0.1
Vanuit de provincie Gelderland zijn subsidies ontvangen voor de volgende onderdelen:

 • Digitale en telefonische bereikbaarheid
 • Kenniswerkplaats
 • Compensatie subsidie marketing plus pakket 2017
 • Merkactivatie en bewerken internationale markt
 • Nieuwe projecten beste bereikbaarheid
 • Optimalisatie routenetwerken (excl. bebording)
 • Programma Apeldoorns Kanaal (beleefbaarheid)
 • Programma Routebureau
 • Programma Veluwbrede evenementen
 • Programma NBTC- verhaallijn Koninklijk
 • Programma vervoer op de Veluwe

Deze projecten voeren we in 2020 en 2021 uit.

2. In 2020 af te ronden BROA projecten

Programma 1: Groene Mal

BROA 3.18 Weteringsebroek nazorg
MPB programma 3/taakveld 5.7

In het Weteringse Broek wordt circa 7,5 ha nieuwe natuur ingericht. Het is een project dat we in partnerschap met Vereniging Natuurmonumenten doen. De provincie heeft een subsidie verstrekt van € 275.000. In 2019 zijn kosten gemaakt om het voorontwerp en de globale kostenraming verder uit te werken. Vanwege de PFAS problematiek moest nader grondonderzoek gedaan worden. Daarom vindt de uitvoering in 2020 plaats. De verwachting is dat het project in 2020 ook wordt afgerond.

Programma 14 : Verkeer

BROA 25.11 Startbudget Tunnel Laan van Osseveld
MPB programma 3/taakveld 2.1

In 2020 wordt de bouw van de tunnel Laan van Osseveld verder voorbereid. Het restant van het startbudget ad € 368.000 wordt besteed aan voorbereidingskosten van aanbestedingsdocumenten, onderzoekskosten en project gerelateerde kosten. De bouw van de tunnel is voorzien in de periode 2021-2023.

Programma 16: Overige

BROA 30.5  Investeringen 2014-2017
MPB programma 1/taakveld 0.1

In de MPB 2014-2017 heeft uw raad besloten 4 jaar lang € 300.000 te investeren in aantrekkelijkheid van de stad. Er zijn 6 thema's waarop die sturing in om Apeldoorn extra aandacht vraagt: (1) slimme concepten voor de binnenstad; (2) meer groen in de stad, (3) het uitlokken van extra bestedingen door een aantrekkelijker en zichtbaarder aanbod van cultuur, horeca en top(sport)evenementen; (4) het aanbieden van een toeristisch toplandschap waarbinnen de stad Apeldoorn meer profijt haalt uit de Veluwe en de toeristische attracties; (5) meer innovatie in de topsectoren van onze economie; (6) een groter hoog opgeleid arbeidspotentieel in en om de stad. Het restantbudget ad € 106.000 wordt in 2020 besteed aan projectkosten in het kader van de comfortabele gezinsstad.

Deze pagina is gebouwd op 10/02/2020 14:21:39 met de export van 09/28/2020 17:22:05