Bijlage

EMU-saldo

(bedragen x € 1.000,-)

Omschrijving

Realisatie/raming

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-523

9.060

-881

408

1.458

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

22.321

24.122

26.057

27.392

27.942

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie

-816

-52

-238

353

564

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

46.731

58.697

45.677

25.957

20.254

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

15.706

13.568

12.032

8.509

5.124

8

Baten bouwgrondexploitatie:

35.582

23.536

20.844

6.621

4.378

Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

Verkoop van effecten:

11

Verkoop van effecten:

a

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

b

Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Berekend EMU-saldo

-5.873

-15.599

-11.927

308

8.964

Deze pagina is gebouwd op 10/02/2020 14:21:39 met de export van 09/28/2020 17:22:05