Bijlage

Meerjaren balans

Activa (bedragen x € 1.000)

1-1-2021

vermeerdering

vermindering

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

Vaste activa

00

Immateriële vaste activa

- Bijdrage aan activa in eigendom van derden

911

0

0

911

911

911

911

0

01

Materiële vaste activa

0

- Economisch nut

530.015

58.697

24.122

564.590

584.209

582.774

575.281

- economisch nut, met heffingsgrondslag

51.685

0

0

51.685

51.685

51.685

51.685

- Maatschappelijk nut

37.315

0

0

37.315

37.315

37.315

37.315

0

02

Financiële vaste activa

0

- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

1.664

0

0

1.664

1.664

1.664

1.664

- Leningen aan woningbouwcorporaties

10.600

0

2.700

7.900

7.900

7.900

7.900

- Leningen aan deelnemingen

0

0

0

0

0

0

0

- Overige langlopende leningen

33.124

0

1.830

31.294

29.771

28.251

18.322

- Overige uitzettingen

0

0

0

0

0

0

0

Totaal vaste activa

665.314

58.697

28.652

695.359

713.455

710.500

693.078

Vlottende activa

03

Voorraden

0

- Niet in exploitatie genomen bouwgronden

0

- Overige grond en hulpstoffen

6.338

0

0

6.338

6.338

6.338

6.338

- In exploitatie genomen bouwgronden/Onderhanden werk

11.749

13.568

23.536

1.781

-7.031

-5.143

-4.397

- Vooruitbetalingen

53

0

0

53

53

53

53

0

04

Vorderingen korte termijn (< 1 jaar)

0

- Vorderingen op openbare lichamen

31.944

0

0

31.944

31.944

31.944

31.944

- Overige vorderingen

7.734

0

0

7.734

7.734

7.734

7.734

- Rekening courant

249

0

0

249

249

249

249

0

05

Liquide middelen

0

- Kas

471

0

0

471

471

471

471

- Banken

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Overlopende activa

32.337

0

0

32.337

32.337

32.337

32.337

0

Totaal vlottende activa

90.875

13.568

23.536

80.907

72.095

73.983

74.729

Totaal Activa

756.189

72.265

52.188

776.266

785.550

784.483

767.807

Passiva (bedragen x € 1.000)

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

Vaste passiva

07

Eigen vermogen

- Algemene reserve

92.297

9.373

0

101.670

100.740

101.010

102.310

- Bestemmingsreserves

37.676

917

2.122

36.471

35.538

35.080

34.716

- Rekeningresultaat 2019 (prognose)

0

Totaal reserves

129.973

0

0

138.141

136.278

136.090

137.026

0

08

Voorzieningen

13.166

23.107

23.536

12.737

13.714

13.621

12.579

0

09

Schulden met een rentevaste periode > 1 jaar

468.414

40.000

43.362

465.052

464.388

453.722

468.690

0

Totaal vaste passiva

611.553

73.397

69.020

615.930

614.380

603.433

618.295

0

10

Vlottende passiva

0

Schulden met een rentevaste periode < 1 jaar

0

- Kasgeldleningen

59.000

0

0

59.000

59.000

59.000

59.000

- Overige schulden

7.341

0

0

7.341

7.341

7.341

7.341

0

11

Overlopende passiva

78.295

52.857

37.322

93.995

104.829

114.709

83.171

0

Totaal vlottende passiva

144.636

52.857

37.322

160.336

171.170

181.050

149.512

Totaal Passiva

756.189

126.254

106.342

776.266

785.550

784.483

767.807

Deze pagina is gebouwd op 10/02/2020 14:21:39 met de export van 09/28/2020 17:22:05