Strategische doelen en topthema's

Ondernemende Stad

Ondernemende Stad
A peldoorn heeft een breed economisch profiel. De economie in Apeldoorn wordt gedragen door het midden- en kleinbedrijf met daarnaast een aantal grote, vaak publieke, instellingen. Dat is wat we zijn. Tegelijkertijd zien we kansen om onze bedrijven te versterken en bedrijvigheid te stimuleren.  Deze kansen zien we vooral op de thema’s IT & innovatie, op energie & circulariteit en op veiligheid.
De maatregelen die zijn getroffen rondom het Corona virus hebben grote impact op onze economie. In de augustus raming van het CPB krimpt de economie in 2020 met 5%, gevolgd door 3% groei in 2021. De werkloosheid loopt op tot 7% in 2021. In deze ramingen is geen rekening gehouden met verlenging van het steunmaatregelen pakket na oktober en is geen rekening gehouden met een “tweede golf”  waarin opnieuw grootschalige contactbeperkingen worden opgenomen.

De ramingen geven weer dat de effecten van het COVID-19 virus op de economie minder dramatisch zijn dan eerder voorspeld. Dramatisch blijft het. Gelderland en onze regio doen het relatief beter dan we aan het begin van de crisis vreesden. Dit is niet omdat de effecten van het COVID-19 virus meevallen en de economie op volle toeren blijft draaien. Natuurlijk plukken we de vruchten van onze “veelzijdige lokale economie” en relatief grote overheidsgedreven dienstverlenende sector. Maar de effecten vallen vooral mee, omdat het pakket steunmaatregelen werkt. De vraag is daarmee hoe we vanaf hier verder gaan.  

Begin oktober zullen we uw raad nader informeren over de doorkijk corona. Nu er in de komende maanden veel aandacht is voor deze ontwikkelingen op Rijks, provincie en gemeenteniveau zullen we deze zaken,
bij economische en maatschappelijke maatregelen voor de samenleving,  moeten belichten. Een deel van de maatregelen treft u in deze MPB, maar een deel is nog niet bekend en verhoudt zich tot hoe het Rijk en de provincie zich zullen opstellen. Tegelijkertijd willen we ook aansluiten bij het beeld van de toekomst. Zoals de provincie treffend omschreef: we bouwen een brug naar de toekomst, niet naar het verleden. We willen daarom ook aansluiten bij de visie op onze stad en dorpen richting 2040.

Het komende jaar ligt onze focus op:

  • Uitvoering geven aan de drie pijlers uit programma ‘De ondernemende Stad’
    • Werken aan toekomstbestendige locaties voor werk, wonen en leven
    • Meer talenten aantrekken en boeien
    • Verzilveren van Apeldoornse kiemkracht, o.a. op het thema Veiligheid
  • Uitvoering geven aan het Masterplan Binnenstad
  • Starten van projecten gericht op de instroom van technisch personeel
  • Onze inspanningen om in relatie tot ons arbeidsmarktprofiel meer hoger onderwijs in Apeldoorn te realiseren.

Waar vindt u de uitwerking van dit strategische doel terug?
De inspanningen op het gebied van het strategisch doel Ondernemende Stad zijn met name te vinden in programma 9.

Deze pagina is gebouwd op 10/02/2020 14:21:39 met de export van 09/28/2020 17:22:05