Bedrijfsvoering

3 Digitale transformatie

Met digitalisering als belangrijke ontwikkeling in de samenleving, werken we continu aan onze informatievoorziening. Zodat we aansluiten op de behoeften voor de dienstverlening aan inwoners, ondernemers en instellingen, ondersteuning van medewerkers en samenwerking met ketenpartners. We werken vanuit één ICT-portfolio, waarin alle ICT-initiatieven die lopend zijn of “op de rol staan” zijn gebundeld.  Zo is er een nieuw zaak- en documentmanagementsysteem aangeschaft en is gestart met een nieuwe inrichting van de informatievoorziening in het sociaal domein. De komende jaren worden deze systemen verder geïmplementeerd en uitgebreid.

Digitalisering gaat verder dan alleen het implementeren van nieuwe systemen, we werken aan fundamentele veranderopgaven. We verbeteren processen, digitale vaardigheden en integratie van systemen. Door meer data gedreven te werken, kunnen we complexe maatschappelijke opgaven op het gebied van onder andere zorg, duurzaamheid, werkgelegenheid en veiligheid beter oppakken. We benutten de krachten op landelijk niveau door aan te sluiten op landelijke ontwikkelingen (zoals de Agenda Digitale Overheid en optimalisering van de gemeentelijke infrastructuur) en zoeken nadrukkelijk de samenwerking met andere gemeenten in VNG-verband. Jaarlijks passen we ons informatieplan aan op basis van de laatste ontwikkelingen en veranderopgaven binnen én buiten de organisatie. Richtinggevend is onze “I-Visie, gemeente Apeldoorn in het digitale tijdperk” waarin de kaders staan voor hoe Apeldoorn de uitdagingen op het gebied van digitalisering wil oppakken. In 2020 stond een actualisatie van de I-visie op de planning, door de ingrijpende gevolgen van de Coronacrisis ronden we dit in 2021 af.

 

PRESTATIE

3.1 We borgen de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de informatiehuishouding
  • We geven de vernieuwing van de digitale werkplek verder vorm, we stemmen de vaste werkplek en de mobiele apparaten beter op elkaar af en focussen ons op digitaal samenwerken.
  • We nemen een portaal voor schuldhulpverlening in gebruik en voeren een digitale stadspas in. We voeren het nieuwe zaaksysteem en document- en archiefsysteem (DMS) verder in en ronden dit af in 2022. Hiermee verbeteren we de online dienstverlening en spelen we in op behoeften van inwoners en bedrijven.

 

3.2 We borgen beheer en doorontwikkeling van onze informatiehuishouding
  • We bouwen verouderde softwaresystemen af door gangbare, bewezen oplossingen waarvan de strategische doorontwikkeling in de markt is geborgd. Hiermee richten we de informatiehuishouding flexibel in, zodat we makkelijker kunnen inspelen op veranderende opgaven en tijdig kunnen voldoen aan eisen vanuit nieuwe wet- en regelgeving. Dit is een continu traject waarin we afhankelijk zijn van ontwikkelingen in de markt.
  • We sluiten aan op het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) en zorgen ervoor dat de informatiesystemen zijn aangepast aan de nieuwe (wettelijke) eisen. Door uitstel van landelijke wetgeving en vertraging in de ontwikkeling van noodzakelijk software is dit doorgeschoven van 2020 naar 2021.

 

3.3 We faciliteren informatiegestuurd werken
  • Met ons Dataportaal leveren we informatie voor de organisatie zelf (stuurinformatie en onderbouwing beleid), maar ook voor inwoners en bedrijven (transparantie en open overheid). Dit Dataportaal ontwikkelen we door, met als uitgangspunt dat de kwaliteit, actualiteit en continuïteit van de data geborgd zijn.
  • We vergroten de kwaliteit van de data en ontwikkelen nieuwe producten en digitale dashboards. Het toevoegen van nieuwe datasets en dasboards gebeurt continu, afhankelijk van de vraag. Het beheer van het Dataportaal is onderdeel van de PDCA-cyclus.

 

Indicatoren
  • De technische infrastructuur is, met uitzondering van onderhoudsvensters, vrijwel continu beschikbaar.
  • Apeldoorn sluit in 2021 op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
  • Bij het aanvragen van datasets of dashboards wordt altijd vastgesteld of de data eenmalig gebruikt wordt of automatisch ververst moet worden.
  • Het Dataportaal wordt jaarlijks volledig gescreend om te zorgen dat de kwaliteit en actualiteit voldoet, zodat de klant op basis van de juiste gegevens besluiten kan nemen.

NIEUWE ONTWIKKELING

Wet Open Overheid (onontkoombaar financieel perspectief)

De vraag om meer transparantie van overheidsinformatie heeft geleid  tot een initiatief Wet open overheid (Woo). Momenteel vindt daarover de parlementaire behandeling plaats. De wet geeft regels over het actief openbaar en toegankelijk maken van overheidsinformatie en moet ervoor zorgen dat deze voor burgers en bedrijven beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Naar verwachting zal de wet in 2022 in werking treden. VNG en Rijk zijn met elkaar in onderhandeling over een financiële compensatie om de kosten van invoering door gemeenten te kunnen dekken. Wij hebben hiervoor een bedrag van € 200.000 opgenomen en gaan uit van compensatie via het Gemeentefonds.

Benodigd budget

Deze pagina is gebouwd op 10/02/2020 14:21:39 met de export van 09/28/2020 17:22:05