Maatschappelijke ondersteuning

1.3 Meten en weten

We hebben zicht op de kwantiteit en de kwaliteit van de door ons geboden individuele ondersteuning en preventieve maatregelen. We monitoren de inzet en kosten van de zorg nauwgezet, waarbij we inzetten op beheersing van de kosten binnen afgesproken kaders.

PRESTATIE

1.3.1 Jaarlijks publiceren we de monitor sociaal domein

Jaarlijks rapporteren we (tellen en vertellen) over onze activiteiten in het sociaal domein. De jaarmonitor Sociaal Domein geeft inzicht in de cijfers, indicatoren en cliëntervaringen voor Wmo, Jeugd en Werk en Inkomen.

 

1.3.2 Wij werken de komende jaren intensief aan het duurzaam betaalbaar maken en houden van de Wmo voorzieningen

Conform de Transformatienotitie in de MPB 2020-2023 werken wij aan diverse maatregelen voor de Wmo om de tekorten te beperken. De meeste maatregelen lopen via onze gemeentelijke toegang.

Dit zijn:

a. Een ander gesprek.

Bij cliënten waar langdurige ondersteuning niet tot uitstroom leidt, voert de toegang een ander gesprek. Een gesprek waarin wordt gecheckt of het ingezette product nog steeds passend en noodzakelijk is en waarin we de cliënt vragen wat er nodig is om tot een succesvol traject te komen.

b. Voorliggend veld.

In Apeldoorn is geïnvesteerd in het voorliggend veld. Het gebruik hiervan wordt verder geoptimaliseerd.

c. Demping effect abonnementstarief Huishoudelijke Hulp.

Vanaf 1 januari 2019 geldt een abonnementstarief binnen de Wmo. Dit leidt er onder andere toe dat inwoners die voorheen zelf ondersteuning organiseerden, nu een beroep op de Wmo doen. Dit heeft grote impact op met name Huishoudelijke Hulp. We doen twee dingen:

1. De toegang is anders vormgegeven.

2. Vaker wordt gekeken of vaardigheden aan de hulpvrager kunnen worden aangeleerd, zodat hulpvrager de ondersteuning op termijn niet meer nodig heeft.

d. Wlz cliënten in de Wmo.

Bij Wmo cliënten die mogelijk gebruik kunnen maken van Wlz wordt ingezet op omzetten van de Wmo naar de Wlz.

 

Andere maatregelen zijn gerelateerd aan onze manier van inkopen. Dit zijn de volgende maatregelen:

a. Prikkel tot uitstroom.

De huidige raamovereenkomst maakt gebruik van productiebekostiging. Deze vorm van bekostigen voorziet niet in een prikkel bij aanbieders om uitstroom te stimuleren. We onderzoeken regionaal of een prikkel tot uitstroom aan de raamovereenkomst kan worden toegevoegd.  

b. Boeteclausule bij laat factureren.

Gebruik maken van de mogelijkheid binnen de raamovereenkomst om bij te laat factureren een boete van 8% van het factuurbedrag aan de aanbieder op te leggen.

c. Strategisch partnerschap.

In 2021 oriënteren wij ons op het strategisch partnerschap met de zorgaanbieders.

 

Ook is er de ambitie om het Sociaal Wijkteam te herpositioneren, dichter bij de oorspronkelijke doelstelling: tweedelijns hulpverlening.

 

Deze pagina is gebouwd op 10/02/2020 14:21:39 met de export van 09/28/2020 17:22:05