Milieu

1.3 Het schoner en stiller maken van Apeldoorn

Uitvoering van de wettelijke milieutaken op het gebied van milieuvergunningverlening, -toezicht, -handhaving en rechtsbescherming.

 

Verbeteren van de milieukwaliteit (bovenwettelijk).

Op het gebied van luchtkwaliteit en geluid richten wij ons daarbij op de volgende doelen in 2023 (referentiejaar 2018):

  • de luchtkwaliteit in de openbare ruimte voldoet minimaal aan de WHO-norm. In de monitoringsrapportages voor het NSL wordt jaarlijks gerapporteerd over de indicatoren stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10 en PM2,5) en roet.
  • Het streven is de geluidsbelasting op gevels van woningen te verminderen tot  maximaal 63 dB. Er is een Actieplan Geluid 2018-2023 vastgesteld waarin deze plandrempel is opgenomen, hierbij zijn echter geen structurele middelen beschikbaar gesteld. Op de belangrijkste bron, snelwegverkeerlawaai, heeft de gemeente geen directe invloed. In overleg met aanwonenden en Rijkswaterstaat wordt de mogelijkheid voor bovenwettelijke maatregelen bij nieuwe geluidsschermen (langer en hoger), door deze te combineren met zonnepanelen nader onderzocht.

Voor de bovenwettelijke prestaties die bijdragen aan de doelen op gebied van luchtkwaliteit en geluidsbelasting wordt verwezen naar programma 3 onder de doelstelling 1.4. Schoner en stiller verkeer in stad en omgeving, aangezien mobiliteit hier debb dominante factor is.

 

Op het gebied van de milieukwaliteit van de bodem en ondergrond hebben we als doel het verminderen van de verontreinigingen in het grondwater. Voor de verbetering van de kwaliteit van het grondwater is het uitvoeringsprogramma Gebiedsgericht Grondwaterbeheer Apeldoorn opgesteld.

 

 

PRESTATIE

1.3.1 Inzet van de OVIJ bij het uitvoeren wettelijke (milieu)taken

De OVIJ voert de wettelijke milieutaken voor Apeldoorn. Daarnaast geeft de OVIJ milieuadvies bij gemeentelijke projecten en ruimtelijke ontwikkelingen en op het gebied van energie en circulariteit. Dit gebeurt door uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst die jaarlijks met de OVIJ wordt afgesloten.

 

Indicator

  • Middels het jaarverslag van de OVIJ wordt gerapporteerd over de behaalde resultaten. Het jaarverslag wordt ieder jaar gelijktijdig met de ontwerpbegroting van de OVIJ aan de Raad aangeboden.
  • In het jaarverslag zijn naast aantallen producten een 9-tal Kritische Prestatie-Indicatoren (Gelders Stelsel kernset KPI’s) opgenomen. Tevens wordt in het jaarverslag gerapporteerd over de kwaliteitscriteria welke zijn bedoeld om de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (de VTH-taken) te professionaliseren en de kwaliteit in de organisatie te borgen.

 

1.3.2 In 2021 zetten we de sanering asbestdaken door, met als doel in 2023 30% minder asbestdaken t.o.v. 2018.

Omdat de 1e Kamer in 2019 het wetsvoorstel voor het Asbestdakenverbod in 2024 heeft verworpen komt er geen saneringsverplichting voor asbestdaken. Om asbest uit ons leefmilieu te verwijderen blijven we sanering van de asbestdaken stimuleren.

Gelet op de gezondheidsrisico’s van asbest kiezen we daarom in te zetten op vrijwillige sanering om zo toch een versnelling van de sanering van asbestdaken te bewerkstelligen. We streven in 2023 naar 30% minder asbestdaken t.o.v. 2018. Beginstand is 7000 daken, het tempo van de versnelling is 10% per jaar.

 

Indicatoren

  • Versnelling van de sanering van asbestdaken zal vorm worden gegeven door stimuleringsacties en voorlichting voor zowel burgers als bedrijven. We informeren en adviseren bedrijven en bewoners die eigenaar zijn van grond met daarop een pand met een asbesthoudend dak over de maatregelen die nodig zijn om het asbesthoudende dak te verwijderen en over bedrijven die deze maatregelen kunnen uitvoeren.
  • In samenwerking met Circulus Berkel zorgen wij ervoor dat de milieustraten het extra aanbod van asbest door particulieren mogelijk maken. Hierbij zetten we dus in op een verantwoorde en veilige manier van saneren.
  • Na het wegvallen van een wettelijk asbestdakenverbod worden er (landelijk) andere initiatieven gezocht en gevormd om tot stimulering van de sanering van asbestdaken te komen. Dit gebeurt ook binnen Apeldoorn. Het gemeentelijke plan van aanpak voor de sanering van asbestdaken en de daarbij behorende projecten wordt momenteel herschreven. Hierin zal ook aandacht worden besteed aan de monitoring van het aantal gesaneerde vierkante meters asbestdaken.

 

1.3.3 In 2022 zijn de verontreinigingen in het grondwater met tenminste 10% verminderd ten opzicht van 2017.

Verontreinigingen in het grondwater zijn in 2022 met 10% verminderd (referentiejaar 2017). In 2022 is er weer een meetronde waarbij een vergelijk mogelijk is met het referentiejaar 2017.

 

Indicator

  • In 2021 zal de gemeente twee projecten uitvoeren met als doel het verminderen van de VOCL-verontreinigingen. In de evaluatie van deze projecten zal zo mogelijk de vermindering van de verontreiniging gekwantificeerd worden.
  • De gemeente zorgt voor de financiële randvoorwaarden voor het uitvoeren van de projecten.

 

Deze pagina is gebouwd op 10/02/2020 14:21:39 met de export van 09/28/2020 17:22:05