Bestuur, inwoners en geld

1.2 Wij werken voor en met de inwoners

In het bestuursakkoord De kracht van Apeldoorn staat dat de menselijke maat de norm is. Een toegankelijk gemeentebestuur en actieve, betrokken inwoners zijn daarbij nodig.’ Wat betekent dat voor burgerparticipatie, of moeten we zeggen overheidsparticipatie, in Apeldoorn? Het betekent dat we als overheid de inwoners van begin af aan betrekken bij onze beleidsvoornemens en uitvoering. Maar ook dat we ruimte bieden aan inwoners om zelf aan de slag te gaan, waarbij wij als overheid participeren in initiatieven van inwoners. Leidraad is hierbij het Programmaplan Burgerparticipatie.

Op basis van het onderzoek van de Universiteit van Tilburg naar ‘Ambtelijk vakmanschap in de participatiemaatschappij’ is in 2019 gestart met een goed ontvangen opleidingstraject voor de medewerkers dat in verband met de coronamaatregelen een online vervolg krijgt. Sowieso heeft corona geleid tot het versneld experimenteren met en invoeren van vormen van online participatie. Geslaagde vormen en instrumenten brengen we onder in de participatie-toolbox die nu en in de toekomst handvatten biedt om met participatie aan de slag te gaan. Naast de samenwerking met onze ‘vaste participanten’ werken we (verder) aan het betrekken van andere groepen. Zo kiest Apeldoorn in 2020 weer een nieuwe kinderburgemeester en loopt er een project waarin een groep van veertien Apeldoornse jongeren zelf vorm en inhoud geeft aan jeugdparticipatie. Daarbij past een andere taal en vorm maar ook een andere gemeentelijke rol: wij participeren in het project van de jongeren en faciliteren de nog onbekende uitkomst. Serieus nemen blijkt daarbij een sleutelwoord. We nemen objectieve data natuurlijk serieus maar ook de subjectieve beleving biedt vaak aanvullende inzichten. In juni 2020 starten we dan ook gemeentebreed met de ‘Buurtbelever’ een groot belevingsonderzoek op buurtniveau dat we elke twee jaar herhalen. En de eveneens in 2020 gestarte Initiatievenmakelaar draagt op een laagdrempelige manier bij aan het verbinden van de systeem- en leefwereld.

Het programma Burgerparticipatie is op streek maar nog niet gereed/verankerd in de organisatie. Na de invoering van een nieuw model met een nieuwe werkwijze en nieuwe instrumenten in 2020, is het in 2021 zaak om als zodanig te gaan werken. Daarvoor is tijdelijke inzet nodig op het delen van kennis en ervaring, evalueren van participatietrajecten, starten van experimenten en coaching/training/opleiding. Kortom, om het vuurtje brandende te houden. Naar verwachting zal de nieuwe werkwijze na deze bestuursperiode voldoende zijn geïmplementeerd en in de staande organisatie ondergebracht. Binnen deze doelstelling handelen wij in de geest van de motie "Boter bij de vis", zoals aangenomen in de gemeenteraad van 20 december 2018.

 

 

PRESTATIE

1.2.1 In 2021 zetten we de Vitaliteitsaanpak door

Nadat we in 2020 op basis van een pilot de eerste Vitaliteitsagenda’s hebben opgesteld en vastgesteld en bijbehorende instrumenten zoals de Gebiedsmonitor en de Buurtbelever hebben ontwikkeld, gaan we in 2021 met deze werkwijze door. De planning is om jaarlijks maximaal 10 tot 12 Vitaliteitsagenda’s op te stellen. In afstemming met de woningcorporaties kiezen we in 2021 ook voor enkele gebieden waar we zeker de nodige problematiek zullen aantreffen. En daarin werken we met hen samen.

 

1.2.2 In 2021 gaan we werken met een nieuw participatiemodel

Dit model is gebaseerd op de volgende vijf uitgangspunten:

- Elkaar kennen

- Direct betrekken belanghebbenden

- Participatie op buurtniveau versterken

- Faciliteren van initiatieven

- Blijvend experimenteren

Deze uitgangspunten zijn geborgd in een nieuwe brede participatieverordening die (onder andere) de Verordening Dorps- en Wijkraden per 1-1-2021 vervangt.

 

1.2.3 In 2021 ervaren initiatiefnemers een uitnodigende gemeente

Met het in 2019 ingevoerde crowdfundingsplatform ‘Voor Apeldoorn’, de in 2020 vastgestelde Subsidieregeling voor Inwonersinitiatieven én de nieuw aangestelde Initiatievenmakelaar zijn we op volle sterkte voor het faciliteren van initiatieven. Door zelf financieel te steunen en mee te werken of door ‘warm’ door te verwijzen en te adviseren.

 

NIEUWE ONTWIKKELING

Burgerparticipatie

Doelstelling: betere samenwerking tussen samenleving en gemeente, zodat Apeldoorn nog mooier, beter en leuker wordt om te wonen, te werken en te leven.

 

Dit is vertaald in de volgende vijf subdoelen:

1. Verbreden en uitbreiden beïnvloedingsparticipatie;

2. Inwoners meer betrekken bij wat de gemeente doet;

3. Waardecreatie vergroten door het verbreden en uitbreiden van initiatieven;

4. We werken meer gebiedsgericht;

5. Meer leren en ontwikkelen door doen, experimenteren en evalueren.

 

Benodigd budget

Om de onderstaande doelen te behalen is er 250.000,- euro nodig. Hiervan is ongeveer 200.000,- euro aan personele lasten en 50.000,- euro aan materiele kosten benodigd.

Deze pagina is gebouwd op 10/02/2020 14:21:39 met de export van 09/28/2020 17:22:05