Programma

Buitenstad

Ambitie van het programma

Een aantrekkelijk en duurzaam leefklimaat voor iedereen in elke levensfase.

Speerpunten van beleid

De term buitenstad staat voor het beeld dat Apeldoorn graag naar de eigen inwoners maar zeker ook naar de buitenwacht wil neerzetten. Apeldoorn is een gemeente met de kwaliteiten van stad én dorp. Als 11e stad van Nederland biedt Apeldoorn én een stedelijke omgeving met stedelijke voorzieningen, maar ook een ommeland met dorpen en buurtschappen met grote landschappelijke en groene kwaliteiten. Programma 9 staat voor het ruimtelijk economische domein waar wonen, werken en verblijven samen komen en samen gebruik maken van de beschikbare ruimte.

De structuurvisie: Waar komen we vandaan?
De structuurvisie Apeldoorn Buitenstad is in 2013 vastgesteld. De komst van de Omgevingswet én grote nieuwe opgaven voor de fysieke ontwikkeling geven aanleiding deze nu opnieuw tegen het licht te houden. De structuurvisie bevat de ruimtelijke koers voor Apeldoorn voor de langere termijn. Motto van de structuurvisie is: Apeldoorn combineert het beste van twee werelden. Aan de ene kant het stedelijke en aan de andere kant het dorpse, groene karakter. Dit motto is uitgewerkt in vier strategische thema’s: Comfortabele gezinsstad, Ondernemende stad, Toeristisch toplandschap en Duurzaam Apeldoorn. Deze thema’s zijn vanaf 2013 leidraad geworden van al het gemeentelijke beleid en bestuurlijk handelen, ook buiten het ruimtelijk-fysieke domein. De thema’s zijn concreet gemaakt in gelijknamige uitvoeringsprogramma’s die nog altijd lopen en door de verschillende begrotingsprogramma’s heen gaan. Programma 9 bevat de ruimtelijk-economische onderdelen van de vier uitvoeringsprogramma’s (met uitzondering van de openbare ruimte welke in programma 3 terug is te vinden).

De Omgevingsvisie: Waar gaan we naar toe?
In november 2019 is het Koersdocument voor de nieuwe Omgevingsvisie vastgesteld. De planning is dat de Omgevingsvisie in het tweede kwartaal van 2021 wordt vastgesteld, ruim voordat de Omgevingswet in werking treedt (de wet is uitgesteld tot 1 januari 2022). Het Koersdocument vormt het ‘programma van eisen’ van de nieuwe Omgevingsvisie, en vormt in feite het kader van de raad aan het college bij het maken van de Omgevingsvisie. In het Koersdocument zijn sturende principes geformuleerd die “opgehaald” zijn in een uitvoerige participatie met inwoners en met de raad en college.  Deze principes zijn: ‘in Apeldoorn is groen altijd dichtbij’, ‘in Apeldoorn doet iedereen ertoe’, ‘in Apeldoorn maken we er werken van’ en ‘in Apeldoorn zijn onze gasten welkom’. Onder deze principes liggen ruimtelijke uitwerkingsprincipes die sturend zijn voor de fysieke ontwikkeling van de stad.  Ook zijn vier belangrijke gebiedsopgaven aangekondigd: ‘Binnenstad, van goed naar groots’, ‘Wijken en dorpen: leefbaar en toekomstbestendig’, ‘Bedrijventerreinen: duurzaam met meer profiel’, ‘Buitengebied: veelzijdig toplandschap rondom stad en dorpen’. De principes en gebiedsopgaven sluiten goed aan bij de topthema’s uit het bestuursakkoord die de strategische thema’s uit 2013 aanvullen : inclusieve samenleving, toekomstbestendige oude wijken en gezonde gemeentefinanciën. In de Omgevingsvisie zullen al deze opgaven worden samengebracht en uitgewerkt. Ook wordt een uitvoeringsprogramma bijgevoegd in de lijn van de raadsmotie Slimme investeringen. De nieuwe opgaven uit de komende Omgevingsvisie zijn nog niet in deze MPB verwerkt naar prestaties maar zullen in de volgende MBP hun beslag krijgen.

De overgangsfase
De MPB 2021-2024 bevindt zich in feite op de overgang tussen de vigerende structuurvisie uit 2013 en de nieuw op te stellen Omgevingsvisie. Veel projecten die geworteld zijn in de structuurvisie lopen nog en hebben opnieuw een plek gekregen in deze MPB (denk bijvoorbeeld aan Zuidbroek, de binnenstad, de revitalisering van dorpen en wijken of extra investeringen in het Apeldoornse groen). In deze MPB zijn al wel accentverschuivingen te zien die voortvloeien uit het Koersdocument en actuele ontwikkelingen. Zo zien we ten opzichte van de verwachtingen in 2019 oplopende prognoses voor wonen en werken die gevolgen hebben voor stedelijke opgaven en transformaties en mogelijke uitbreidingen van stad en dorpen. Dit is een groot verschil met de structuurvisie Buitenstad die verscheen midden in de economische laagconjunctuur (2008-2012) met een sterke stagnatie in de bouwproductie (‘ruimte zoekt programma in plaats van ‘programma zoekt ruimte’ was toen het credo) Ook de opwekking van duurzame energie neemt een sterkere vlucht door ons eigen kader voor zonnevelden en de Regionale energiestrategie (RES). De Veluwe agenda en onze inzet vanuit het programma Vitale vakantieparken en ‘Wij zijn Veluwe’ werpen steeds meer vruchten af en krijgen een impuls door de regiodeal Veluwe. Ook de Cleantech Regio krijgt een extra stimulans door een regiodeal. We zien dat nieuwe thema’s naar voren komen zoals Apeldoorn Veiligheidsstad, de stikstofopgave en natuurlijk de gevolgen van de Coronacrisis. Al deze lijnen moeten samen komen in de nieuwe Omgevingsvisie, een nieuw integraal beeld en uitvoeringsprogramma voor stad en land. De programmatische opgave voor 2021 en verder voor Apeldoorn betekent sturen op de beschikbare ruimte zowel binnen de stedelijke contouren als ook daarbuiten. In de omgevingsvisie spreken we daarom ook van een nieuw stadium in de ruimtelijke ontwikkeling voor Apeldoorn. De belangrijke opgave van de binnenstad van Apeldoorn wordt momenteel aangescherpt en vernieuwd. Met het vaststellen van het masterplan, naar verwachting eind 2020, zal de gemeente een radicale vergroeningsstrategie bekrachtigen, die in de Omgevingsvisie verankerd zal worden. De Voorjaarsnota van 2021 en de MPB 2022-2025 worden (in ieder geval voor het ruimtelijk-economische deel) volledig gebaseerd op de nieuwe Omgevingsvisie.

Een aantrekkelijk leefklimaat is belangrijk voor onze inwoners, voor de mensen die hier werken en voor onze gasten die graag komen genieten van de stad en de omgeving. We maken daarom in dit programma onderscheid tussen een aantrekkelijk en duurzaam woonklimaat, een aantrekkelijk en duurzaam werkklimaat en een aantrekkelijk en duurzaam verblijfsklimaat.

Deze pagina is gebouwd op 10/02/2020 14:21:39 met de export van 09/28/2020 17:22:05