Programma

Openbare ruimte

Ambitie van het programma

We verstevigen de groene structuur en zijn uitstekend bereikbaar per fiets, auto en openbaar vervoer. We realiseren een buitenruimte die meer uitnodigt tot spelen, bewegen, sporten en ontmoeten.

Speerpunten van beleid

Het programma Openbare Ruimte sluit aan op de strategische koers van Apeldoorn.

Comfortabele Gezinsstad:
Een groene, schone en veilige leefomgeving vormt de basis voor een uitnodigende buitenruimte. Door meer in te zetten op bewegen, spelen, sporten en ontmoeten en in te zetten op zoveel mogelijk ruimte voor deelname van bewoners en gebruikers in wat zij belangrijk vinden, geven wij vorm aan de comfortabele gezinsstad. Sommige wijken in de stad zijn toe aan een opknapbeurt, daar wordt samen met bewoners op ingezet. Een comfortabele stad is ook een stad die bestand is tegen de klimaatveranderingen (zowel qua hittestress als wateroverlast). Een plek voor mens en dier, waarin we de biodiversiteit groter maken. In de comfortabele gezinsstad kun je veilig en op je eigen manier de stad doorkruisen, daar zetten we ook op in.

Toeristisch Toplandschap:
Een aantrekkelijk openbaar gebied levert een grote bijdrage aan het toerisme. Onderhoud van parels zoals park Berg en Bos en landgoederen zoals Dennenheuvel zijn daarbij belangrijk. De aanleg van beken en een groennetwerk zijn aantrekkelijk voor toeristen. Bij het binnenrijden van de gemeente springt het onderhoud, en de aanleg van hoogwaardig groen in het oog. De instandhouding van het fietspadennetwerk en klompenpaden biedt toeristen mogelijkheden actief te recreëren in de gemeente.

De ondernemende stad:
Door te investeren in de bereikbaarheid van winkels, kantoren en bedrijven versterken we de kracht van Apeldoorn. Naast een bereikbare binnenstad zijn ook de bedrijventerreinen en werkgebieden die met name aan de randen van de stad en in de dorpen liggen van belang. Nieuwe, stillere en schonere vormen van vervoer hebben de toekomst. Een groene stad is tevens een aantrekkelijke stad als werkomgeving.

Duurzaamheid:
De komende jaren staan in het teken van stillere en schonere vormen van vervoer. Ten aanzien van de energieneutraliteit en de uitstoot wordt een omslag gemaakt van het gebruik van fossiele brandstoffen naar het gebruik van (duurzaam opgewekte) elektriciteit en andere schone brandstoffen, zoals waterstof. De fiets en de e-fiets (als vervanging van de auto), elektrische auto’s, emissievrije bussen en een duurzame luchtvaart dragen bij aan een gezonde en schone leefomgeving. Naast het investeren in duurzame vervoersmiddelen levert dit begrotingsprogramma op het vlak van duurzaamheid een belangrijke bijdrage. Klimaatadaptatie krijgt door dit programma handen en voeten. Het verstevigen van de groen/blauwe structuur van Apeldoorn is daarmee direct een investering in de duurzame toekomst van Apeldoorn. Ook op het gebied van (her)gebruik van materialen voor de openbare ruimte wordt een bijdrage geleverd aan Duurzaam Apeldoorn. We zetten in op  technieken zoals energiezuinige verlichting, intelligente verkeersregelinstallaties en moderne beheersystemen. Daarnaast wordt het gebruik van bestrijdingsmiddelen gereduceerd, waardoor een duurzamer Apeldoorn ontstaat.

Deze pagina is gebouwd op 10/02/2020 14:21:39 met de export van 09/28/2020 17:22:05