Paragraaf

Vastgoed

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

In de afgelopen jaren heeft besluitvorming en kredietverlening plaatsgevonden over het project verduurzaming gemeentelijk vastgoed. Door de Raad is een krediet van totaal € 9,5 miljoen beschikbaar gesteld. Hierover wordt jaarlijks gerapporteerd in het MPV (Meerjarenperspectief vastgoedexploitaties). In 2020 en 2021 wordt het merendeel van de overige geplande maatregelen uitgevoerd. Voor de jaren daarna staan nog mogelijke maatregelen aan de grote gemeentelijke panden op de rol nadat eerst planvorming hiervoor inde jaren 2020-2021 is uitgewerkt. In het laatste deel van 2020 wordt of zal waarschijnlijk de besluitvorming omtrent een (deels) gemeentelijk zonnepark uitgewerkt en voorgelegd.

Sporthal Zuiderpark
In 2017 is gewerkt aan een scenariostudie voor de toekomst van de sporthal. In 2017 bent u hierover geconsulteerd en heeft u aangegeven ‘nieuwbouw’ een interessante optie te vinden. Dit zal naast renovatie nader worden uitgewerkt. In 2019 zou aan u een scenario worden voorgelegd voor de verdere verkenning. Dit kost meer tijd dan verwacht en zal nu in 2020 aan u worden voorgelegd. In de MPB 2020-2023 is budget opgenomen ter dekking van de kapitaallasten van een nieuwe investering van € 7,5 miljoen. Dit bedrag is indicatief op basis van een raming op kengetallen voor de bouw van een nieuwe gelijkwaardige sporthal. In 2022/2023 is op dit moment sloop en vervangende nieuwbouw gepland.

Zwembad Noord
Op 20 februari 2020 is de raad geïnformeerd over de uitkomst van de haalbaarheids- en locatieonderzoeken voor het nieuwe zwembad in Apeldoorn waarna op 5 maart een consultatie heeft plaatsgevonden. De voorkeur voor het bouwen van een nieuw overdekt zwembad is hierbij uitgesproken. Recente ontwikkelingen (zoals de verwachte komst van het Korps Mariniers naar Nieuw Millingen) worden de komende periode onderzocht.
Medio oktober 2020 wordt aan de raad een integraal voorstel over het nieuwe zwembad voorgelegd, dit betreft dan het scenario, de locatie, de exploitatie (in/aanbesteden) en de contractvorm (traditioneel of geïntegreerd aanbesteden) voor het nieuwe zwembad. Hierna volgt de programmafase, waarna de aanbesteding kan plaatsvinden. Realisatie van het nieuwe zwembad is op z’n vroegst 2023. De financiële dekking voor de bouw van het nieuwe zwembad moet nog plaatsvinden.

Huis voor de Schoone Kunsten
In deze MPB is opgenomen een krediet van € 400.000 voor aanpassing van Huis voor de Schoone Kunsten om aan de huidige brandveiligheidseisen te kunnen voldoen. De uitvoering hiervan zal in 2021 plaatsvinden.

Sportvelden en kleedaccommodaties

In navolging van het Sportakkoord wordt de komende periode gewerkt aan een nieuw (Apeldoorns) sportakkoord met daarin de hernieuwde visie op de Apeldoornse sport. In deze visie zullen tevens kader en randvoorwaarden worden geschetst voor de accommodaties is eigendom van de gemeente. De diverse accommodatievraagstukken die spelen worden hierin meegenomen en op elkaar afgestemd.

Landgoed Woudhuis en bossen

Begin 2020 is de erfpachtovereenkomst met Natuurmonumenten ten aanzien van het bos/natuurbeheer bekrachtigd. Tevens maken 2 opstallen (pachtboerderijen) onderdeel van de erfpachtovereenkomst.
De monumentale boerderij (Woldhuis 13) bleek in slechtere bouwkundige staat dan oorspronkelijk gedacht. Mede om goed te kunnen sturen op de financiën is de verbouw van de boerderij in tweeën geknipt. Fase 1 betreft werkzaamheden gericht op het herstellen en restaureren van het monument en deze kunnen vooruitlopend op een bestemmingsplanwijziging op korte termijn worden uitgevoerd. Fase 2 betreft aanpassingen ten behoeve van het gebruik vindt plaats in relatie tot te maken afspraken met beoogd huurder en kan niet eerder dan nadat het bestemmingsplan is gewijzigd. De planning is dat het bestemmingsplan in het 4 e kwartaal 2020 ter visie kan.

Voor 2 resterende opstallen op landgoed Woudhuis - die momenteel leegstand kennen - moet nog een plan worden opgesteld.

Centrum Maatschappelijk Ondersteuning (CMO/Samen055)

Ten behoeve van een Centrum voor Maatschappelijke Ondersteuning - onderdeel van de basisinfrastructuur van de algemene voorzieningen van Apeldoorn - is in 2018 door het Vastgoedbedrijf de locatie Zilverschoon aangekocht. De verbouwing van (een deel) van wijkcentrum De Stolp ten behoeve van Samen055 is inmiddels opgeleverd. Ook de verbouwing in MFC dok Zuid zal in 2020 worden afgerond. De aanbesteding voor de verbouwing van de Zilverschoon is in gang gezet.

Parkeergarage Haven Centrum

In relatie tot de ontwikkeling van het projectgebied Haven Centrum wordt naar verwachting in 2020 voor parkeergarage Haven Centrum een plan voor renovatie en verduurzaming opgesteld.

Omnizorg

Voortschrijdend inzicht, jaren van ervaring en verandering van zorgaanbod hebben er toe geleid dat er aanpassingen aan en rond het gebouw Omnizorg noodzakelijk zijn. Hiervoor is inmiddels een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld om te komen tot een plan met kostenraming. Eind 2020/begin 2021 wordt een integraal voorstel voorbereid voor de benodigde fysieke aanpassingen. Na besluitvorming door uw raad op een aantal hoofdthema’s inclusief de effecten voor de investeringskosten en beheer-en exploitatiekosten wordt op basis van een go - no go de realisatiefase in 2021 opgestart.

Brandweerkazernes

1 post-gedachte
De VNOG heeft de wens om drie brandweervestigingen binnen de grenzen van Apeldoorn samen te voegen tot een centrale post. Dit vanuit de gedachte dat zowel bedrijfsmatig (bezuinigingsoverwegingen), als op veiligheid (aanrijtijden) winst behaald kan worden. Daarnaast ziet de VNOG het als een optie om ook haar administratieve en bestuurlijke taken op deze nieuwe locatie te concentreren. Naast de kansrijkheid voor een nieuwe locatie in Apeldoorn worden de financiële effecten integraal voor de VNOG en gemeente Apeldoorn in kaart gebracht en ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. Wanneer dit zal zijn is op dit moment nog niet bekend.

Sloop en nieuwbouw  4 brandweerposten

Op dit moment worden 9 brandweerposten verhuurd aan de VNOG. Vier brandweerposten gelegen in de dorpen buiten Apeldoorn bereiken binnen vijf jaar het einde van hun technische levensduur. Voor deze locaties wordt in 2020 een projectplan geschreven voor de sloop en nieuwbouw van deze 4 posten in 2024/ 2025 met als doel om de haalbaarheid en de effecten voor de investeringskosten en beheer- en exploitatiekosten in kaart te brengen en de bestuurlijke besluitvorming in 2021 op te starten.

Wettelijke bepalingen brandveiligheid

Naar aanleiding van het project Huis van de Stad is ook voor de overige grote objecten (top 15 van de vastgoedportefeuille) een scan uitgevoerd. Deze heeft geleidt tot het krediet zoals opgenomen in deze MPB voor aanpassing van Huis voor Schoone Kunsten. Voor de overige panden in de portefeuille wordt samen met de gebruiker (die verantwoordelijk is voor de gebruiksvergunning of gebruiksmelding) gekeken of de vergunningen nog voldoen.

Deze pagina is gebouwd op 10/02/2020 14:21:39 met de export van 09/28/2020 17:22:05