Paragraaf

Vastgoed

Verkoop (maatschappelijk) vastgoed

De structurele taakstelling die het Vastgoedbedrijf sinds 2012 heeft gehad, is inmiddels volledig gerealiseerd. De afgelopen jaren en ook de komende periode heeft het Vastgoedbedrijf te maken met een incidentele taakstelling.

Taakstelling

Jaarlijkse kosten

Incidentele
taakstelling (MPB)

Jaarschijf

MPB 2019-2022

€ 150.000,-

€ 600.000 + € 500.0000

2019

MPB 2020-2023

€ 150.000,-

€ 1.700.000

2020-2021-2022

MPB 2021-2024

€ 130.000,-

€ 200.000

2021-2022

* Betreft 2021 en 2022

In 2019 is de taakstelling meer dan gerealiseerd, mede vanwege uitgestelde verkopen 2018. Ook is de verwachting dat de taakstelling voor 2020 en verder zal worden gehaald. De taakstelling 2020 is gekoppeld aan de verkoop van de Huutstraat (voormalig Sportfondsbad). Het kan zijn dat hier de procedures een langere doorlooptijd kennen dan verwacht en dat levering begin 2021 zal plaatsvinden.

De Compensatieregeling Maatschappelijk Vastgoed 2016 bood maatschappelijke, culturele en non-profit organisaties de mogelijkheid tot compensatie bij de aankoop van (gemeentelijk) maatschappelijk vastgoed. De evaluatie van de regeling wordt separaat aangeboden aan de Raad waarbij zal worden voorgesteld de regeling in te trekken. In de (beperkte) huidige verkoopportefeuille zijn geen huurders meer die gebruik willen maken van de regeling.
Het jaarlijkse budget van € 200.000 is als ombuiging (vrijval) opgenomen in het Financieel Perspectief 2021-2024 ten behoeve van deze MPB 2021-2024.

Na 2022 zal de te verkopen voorraad panden van het Vastgoedbedrijf beperkt zijn. De huidige verkooporganisatie zal dan ook worden bezien. De voorraad per 1-1-2021 bedraagt circa 15 locaties, welke nog opgepakt dienen te worden.

Vastgoedsysteem

Eind 2019 is overgegaan naar een nieuw vastgoedsysteem, waarbij verdere uitwerking en inrichting van vastgoedregistratie in 2020 heeft plaatsgevonden, maar ook in de komende jaren een continu proces zal zijn vanwege de technologische ontwikkelingen.

Wettelijke bepalingen brandveiligheid

Naar aanleiding van het project Huis van de Stad is ook voor de overige grote objecten (top 15 van de vastgoedportefeuille) een scan uitgevoerd. Deze heeft geleidt tot het krediet zoals opgenomen in deze MPB voor aanpassing van Huis voor Schoone kunsten. Voor de overige panden in de portefeuille wordt samen met de gebruiker (die verantwoordelijk is voor de gebruiksvergunning of gebruiksmelding) gekeken of de vergunningen nog voldoen.

Accres (dienstverleningsovereenkomst)

De DVO met Accres is ingegaan op 1 januari 2017 en duurt voor tot en met 31 december 2020. In 2019 is dienstverleningsovereenkomst met Accres geëvalueerd. De evaluatie dient als input voor de nieuwe DVO afspraken voor 4 jaar die per 2021 in zullen gaan. Deze nieuwe DVO-afspraken worden in 2020 uitgewerkt en in het 4e kwartaal van 2020 aan de raad ter consultatie voorgelegd.

Onderhoud
In de paragraaf ‘Onderhoud kapitaalgoederen’ is opgenomen dat met betrekking tot het onderhoud wordt gewerkt met Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s), conform de NEN 2767. De onderhoudsvoorziening Vastgoedbedrijf – exclusief de aan Accres verhuurde panden - kent een stand van € 1,8 miljoen per ultimo 2019. Daarmee is de voorziening dekkend voor de geplande MJOP-uitgaven in de periode 2020-2039.
Voor het onderhoud aan de aan Accres verhuurde panden wordt momenteel in beeld gebracht welke renovaties aan die panden noodzakelijk zijn in de komende 5-10 jaar gelet op de huidige technische levensduur van die panden. Veel panden zijn in de periode 1970-1990 gebouwd bij de verdere ontwikkeling van de stad destijds.

Op basis van de nieuwe uitvraag aan Accres voor de DVO 2021 – 2024 zal circa € 0,3 miljoen per jaar aan extra  budget benodigd zijn voor het onderhoud van panden van het Vastgoedbedrijf in de komende jaren. Dit is in lijn met het aanwezige risicoformat Onderhoud Accres welke sinds de start van de DVO aan de orde is.Voor de panden van Onderwijshuisvesting is het budget naar verwachting toereikend. Het financiele effect op het totaal van de nieuwe DVO - er zijn plussen en minnen te verwachten - is op dit moment nog onbekend.

Risico’s
Voor het vastgoedbedrijf onderkennen we een aantal risico’s - geen toprisico’s op financien en doelstellingen/imago - die ook zijn opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen. Deze vloeien voort uit de reguliere taken van het vastgoedbedrijf. De risico bevatten bijvoorbeeld onderhoud (Accrespanden, overig vastgoed waaronder Omnisport), leegstand, vervangingsinvesteringen en afwaardering vastgoed.

Deze pagina is gebouwd op 10/02/2020 14:21:39 met de export van 09/28/2020 17:22:05