Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

2.1 Onze sportvoorzieningen worden door inwoners positief beoordeeld

PRESTATIE

2.1.1. Bouw/renovatie van sporthal Zuiderpark en zwembad de Sprenkelaar.

Tussen 2021 en 2026 starten we met de bouw of renovatie van afgeschreven sportvastgoed: sporthal Zuiderpark en zwembad de Sprenkelaar. In 2021 geven we vervolg aan het besluit van de gemeenteraad over de vervanging, locatie en omvang van de hal en het zwembad.

 

2.1.2. Afspraken met partners over toegankelijke en goede sportinfrastructuur.

Op basis van gezamenlijke doelstellingen van sport- en beweegaanbieders in het lokaal sport- en beweegakkoord (2020) zetten we verbeteringen in gang ten aanzien van een toegankelijke en goede sportinfrastructuur.

 

2.1.3. We realiseren een beknopte Sportnota

In het voorjaar 2021 realiseren we een beknopte sportnota waarin we de prioriteiten benoemen voor het sportbeleid in de komende jaren. Met deze  Sportnota 2021 geeft de gemeente invulling aan haar eigen rol bij de uitvoering van het in 2020 (met een groot aantal sport- en beweegminnende partijen) gesloten Lokaal Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn.

 

NIEUWE ONTWIKKELING

Zwembad Apeldoorn Noord

Het zwembad de Sprenkelaar moet na 50 jaar worden vervangen door nieuwbouw. Op basis van een raadsopdracht is in februari 2020 aan de raad een onderzoek naar de haalbaarheid en mogelijke locaties voor een nieuw te bouwen zwembad in Apeldoorn Noord gepresenteerd, inclusief de variant met een 50m bad. Het college bereidt een raadsvoorstel voor een definitief besluit over de variant en de locatie van de nieuwbouw in het najaar van 2020 voor. Daarna kan het programma van eisen opgesteld worden en kan de aanbesteding worden voorbereid. De oplevering kan dan eind 2023 of begin 2024 plaats hebben.

Wij stellen voor een reservering op te nemen voor de exploitatielasten vanaf 2024. Omdat er op het moment van opstellen van de MPB nog geen keuze gemaakt is voor één van de varianten en omdat het onderzoek naar mogelijke co-financiering nu nog niet afgerond is, zullen wij die reservering op basis van definitieve besluitvorming actualiseren.

Benodigd budget

De extra, structurele exploitatie- en beheerkosten zijn afhankelijk van de locatie en configuratie. Voor de eenmalige locatie gebonden kosten reserveren wij in 2022 een bedrag van € 1,1 miljoen. Voor de kosten van beheer en exploitatie stellen wij voor om vanaf 2024 voorlopig een verhoging van het beschikbare budget met structureel € 1 miljoen te reserveren.

Deze pagina is gebouwd op 10/02/2020 14:21:39 met de export van 09/28/2020 17:22:05