Verbonden partijen

Overzicht van verbonden partijen

Accres Holding BV

Algemeen

Bijdrage aan doelstelling

Accres Apeldoorn BV is een dochter van Accres Holding BV. Acres Apeldoorn BV  beheert en exploiteert voor de gemeente maatschappelijk vastgoed en verleent diensten op het gebied van natuur, onderwijs, welzijn, educatie, recreatie en sport. Daarmee draagt zij bij aan doelstellingen van de programma's 3 (openbare ruimte), 5 (jeugd en onderwijs), 7 (maatschappelijke ondersteuning en 8 (cultuur, erfgoed evenementen en sport).

Betrokken partijen

Gemeente Apeldoorn is de enige eigenaar van Accres Holding BV.  De holding heeft drie dochters, Accres Apeldoorn BV, Accres Shared Services BV en Accres Deelnemingen BV. Gemeente Apeldoorn heeft een dienstverleningsovereenkomst met Accres Apeldoorn BV. Accres Shared Services BV ondersteunt de holding en de andere dochters. In Accres Deelnemingen BV zijn  opdrachten van andere gemeenten, zoals Almelo en Bilthoven, en overige leisure- activiteiten, ZERO 55 Enschede en ZERO 55/ MAC Apeldoorn ondergebracht.

Bestuurlijk belang/stemverhouding

In 2019 is de juridische structuur van Accres gewijzigd. Apeldoorn bezit 100% van de aandelen van Accres Holding BV, 1% van de aandelen van Accres Apeldoorn BV en Accres Shared Services BV.

Portefeuillehouder(s)

D. H. Cziesso, aandeelhouder/ W. Willems, Vastgoed

Link naar jaarstukken

Jaarrapport 2019 Accres

Link naar kaderstelling

Prestatie afspraken

Ten aanzien van de uitvraag wordt uitgegaan van de volgende pakketten: 1. Kinderboerderijen: uitvraag is iets aangescherpt, maar uitvraag is ongeveer gelijk als in de huidige opdracht; 2. Sportaccommodaties: uitvraag is ongeveer gelijk; 3.    Zwembaden, uitvraag is ongeveer gelijk; 4.   Cultuur, uitvraag is ongeveer gelijk; 5.   Sociaal maatschappelijke accommodaties, uitvraag wordt anders dan de huidige opdracht. Wijkcentra worden ingezet voor Samen055 en basisontmoetingsplekken. Zaalverhuur wordt tot een minimum beperkt, betreft geen corebusiness van de gemeente. Een aantal locaties wordt uit de opdracht gehaald, andere locaties worden juist weer toegevoegd; 6. Park Berg & Bos, uitvraag wordt gewijzigd. De verschillende deelopdrachten aan Accres worden samengevoegd in 1 uitvraag (parkmanagement, beheer en onderhoud, openbaar gebied en opstallen en parkeerbeheer); 7.  Sportstimulering en Combinatiefunctionarissen, dit betreft een nieuw onderdeel in de uitvraag. Dit was een subsidie, maar wordt onderdeel van de DVO.

Risico's

Het financiële risico van de gemeente als eigenaar van Accres is in principe beperkt tot de waarde van het aandelenbezit. Maar Accres draagt als opdrachtnemer ook bij aan verschillende begrotingsprogramma's. Als Accres de afgesproken prestaties niet of niet goed genoeg levert, kan dat gevolgen hebben voor de gebruikers van de accommodaties van Accres. Die zouden de gemeente als opdrachtgever hierop kunnen aanspreken.Als een dochteronderneming van Accres verlies lijdt kan dit voorApeldoorn als 100% eigenaar van het moederbedrijf tot imagoschade leiden. We hebben hier invloed op door als aandeelhouder periodiek met de directie van Accres, de ontwikkeling van het bedrijf te bespreken. Daarnaast beschikt Accres over een governancestructuur, die inzicht biedt in toezicht en verantwoordelijkheden. Als Accres zich meer als ondernemer gaat opstellen, kan dat betekenen dat zij activiteiten start die ook door private partijen uitgevoerd kunnen worden. Een marktpartij kan dit als concurrentieverstorend zien. We kunnen dat risico op twee manieren beperken. Ten eerste hebben wij met Accres afgesproken om de opdrachten die wij haar geven, juridisch en financieel duidelijk te scheiden van andere opdrachten. En Accres brengt die andere opdrachten onder in aparte vennootschappen (zie ook de nieuwe juridische structuur per 2019). Ten tweede toetsen we de afspraken die we met Accres maken aan Europese en nationale wetgeving, onder andere de regels over ongeoorloofde staatssteun en de Wet Markt en Overheid. Veel activiteiten van Accres worden geraakt door de coronacrisis. De omzetdaling bij Accres zal gevolgen hebben voor het resultaat 2020 en de solvabiliteit van Accres.

Ontwikkelingen beleid

Financiële gegevens

Financiële bijdrage/subsidie

n.t.b.

Aandelenbelang

100% aandelen

2019

2020

2021

Rekeningresultaat

-/- € 1.097.000

n.t.b.

n.t.b.

Eigen vermogen

€ 3.997.000

n.t.b.

n.t.b.

Vreemd vermogen

€ 9.093.000

n.t.b.

n.t.b.

endvbend

Alliander NV

Algemeen

Bijdrage aan doelstelling

Alliander is het energienetwerkbedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering van gas en electriciteit naar inwoners en bedrijven in onze gemeente. Alliander is het netwerkbedrijf van het vroegere Nuon. Het is in 2009 afgesplitst van Nuon. Alliander heeft alleen publieke aandeelhouders.

Betrokken partijen

Apeldoorn heeft 0,043% van het aandelenkapitaal van Alliander.

Bestuurlijk belang/stemverhouding

Over 2019 heeft Alliander een bedrijfsresultaat gerealiseerd van € 253 mln. Van dit bedrag is € 114 mln aan dividend uitgekeerd. Apeldoorn heeft een aandeel van 0,043% en heeft € 48.800 aan dividend ontvangen.

Portefeuillehouder(s)

D.H. Cziesso

Link naar jaarstukken

Jaarstukken 2019 Alliander

Link naar kaderstelling

Prestatie afspraken

N.v.t.

Risico's

N.v.t.

Ontwikkelingen beleid

Financiële gegevens

Financiële bijdrage/subsidie

Niet van toepassing

Aandelenbelang

0,043% aandelen

2019

2020

2021

Rekeningresultaat

€ 253 mln

Eigen vermogen

€ 4.424 mld

Vreemd vermogen

€ 4.567 mld

endvbend

Bank Nederlandse Gemeenten

Algemeen

Bijdrage aan doelstelling

De BNG bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor maatschappelijk belang. Via financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Betrokken partijen

De Staat heeft de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap.

Bestuurlijk belang/stemverhouding

De bank keert normaliter ieder jaar dividend uit. De gemeente Apeldoorn heeft 0,24% van de aandelen. Ons dividend was over 2018 € 376.465. Over 2019 is er tot nu toe geen dividend uitgekeerd.

Portefeuillehouder(s)

D.H. Cziesso

Link naar jaarstukken

Jaarstukken 2019

Link naar kaderstelling

Prestatie afspraken

Risico's

Het dividend kan tegenvallen, als de winst van de BNG tegenvalt of als de BNG minder dividend over de winst betaalt.

Ontwikkelingen beleid

Financiële gegevens

Financiële bijdrage/subsidie

Niet van toepassing

Aandelenbelang

0,24% aandelen

2019

2020

2021

Rekeningresultaat

€ 163 miljoen

Eigen vermogen

€ 4,15 miljard

Vreemd vermogen

€ 145,54 miljard

endvbend

BV Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken

Algemeen

Bijdrage aan doelstelling

Bijdrage aan de doelstelling toeristisch toplandschap.

Betrokken partijen

Provincie Gelderland en de gemeenten Putten, Barneveld, Ermelo, Ede, Elburg, Epe, Oldebroek, Apeldoorn, Heerde en Harderwijk

Bestuurlijk belang/stemverhouding

Actieve invulling geven aan de strategische doelstelling om van de gemeente Apeldoorn een toeristisch toplandschap te maken. Daarbij consistent handelen in lijn met het bestuursakkoord ‘De samenwerking geborgd' en de regionale visie over de transformatie van parken met een beperkt toekomstperspectief. De stemverhouding is overeenkomstig de aandelen verhouding.

Portefeuillehouder(s)

M. van Vierssen

Link naar jaarstukken

Jaarrekening 2019 Ontwikkelmaatschappij Vitale Vakantieparken

Link naar kaderstelling

Prestatie afspraken

Risico's

Risico's bij opheffing en risico's bij revolverendheid.

Ontwikkelingen beleid

Financiële gegevens

Financiële bijdrage/subsidie

nog niet

Aandelenbelang

10,88%

2019

2020

2021

Rekeningresultaat

€ 164.000

Eigen vermogen

€ 80.000

Vreemd vermogen

endvbend

Circulus-Berkel BV

Algemeen

Bijdrage aan doelstelling

Circulus-Berkel is de overheids-bv van 9 gemeenten die specifiek is aangewezen voor de inzameling van het afval. Afvalbeheer en advisering over vermindering van restafval hoort ook tot haar taken.

Betrokken partijen

Gemeenten Apeldoorn, Deventer, Zutphen, Voorst,  Epe, Brummen, Lochem, Bronckhorst, Doesburg.

Bestuurlijk belang/stemverhouding

Gemeente Apeldoorn  heeft een belang van 33,8 %.

Portefeuillehouder(s)

D. H. Cziesso (aandeelhouder), M. van Vierssen (opdrachtgever)

Link naar jaarstukken

Jaarstukken Circulus Berkel BV 2019

Link naar kaderstelling

Prestatie afspraken

De prestatieafspraken worden vastgelegd in een raamovereenkomst.

Risico's

Wij krijgen dividend van Circulus-Berkel op basis van de winst van CIREC BV. Dat is het overslagbedrijf van Circulus-Berkel. In onze begroting gaan we uit van een dividend van € 350.000 per jaar.  De prognose van Circulus is, dat de omzet en winst van CIREC komende jaren gelijk blijven. Het risico is beperkt.

Ontwikkelingen beleid

Financiële gegevens

Financiële bijdrage/subsidie

€ 18.538.000 (prognose)

Aandelenbelang

33,9 % aandelen

2019

2020

2021

Rekeningresultaat

€ 804.000

€ 1.005.000 (prognose)

€ 1.377.000 (prognose)

Eigen vermogen

€ 14.673.000

€ 15.255.000

€ 16.085.000

Vreemd vermogen

€ 42.404.000

€ 44.024.000

€ 42.135.000

endvbend

Leisurelands (RGV)

Algemeen

Bijdrage aan doelstelling

Samenwerking

Betrokken partijen

De deelnemende gemeenten regio Gelderland.

Bestuurlijk belang/stemverhouding

Het (laten) exploiteren van voorzieningen voor dagrecreatie voor een breed publiek. Apeldoorn heeft 16% van de aandelen. Voor Apeldoorn is het belangrijk dat de voorzieningen (zoals Bussloo) laagdrempelig en goed onderhouden blijven. We kunnen hierop in hoofdlijnen invloed uitoefenen.

Portefeuillehouder(s)

D.H. Cziesso

Link naar jaarstukken

Jaarverslag 2019

Link naar kaderstelling

Prestatie afspraken

Risico's

De kans is klein dat er bij ontbinding van de BV verplichtingen zijn die we nu niet kennen.

Ontwikkelingen beleid

Financiële gegevens

Financiële bijdrage/subsidie

Niet van toepassing

Aandelenbelang

2019

2020

2021

Rekeningresultaat

€ 4,42 mln (voordelig)

Eigen vermogen

€ 68,9 mln

Vreemd vermogen

€ 46,7 mln

endvbend

NV Luchthaven Teuge

Algemeen

Bijdrage aan doelstelling

Luchthaven Teuge biedt voorzieningen voor General Aviation (kleine luchtvaart) en draagt bij aan de recreatieve, educatieve en economische doelstellingen van de gemeente. De luchthaven zet zich in voor de ontwikkeling van duurzaam vliegverkeer en verduurzaming van de luchthaven.

Betrokken partijen

De gemeenten Apeldoorn, Deventer, Voorst en Zutphen.

Bestuurlijk belang/stemverhouding

De gemeente Apeldoorn heeft een belang van 54,62%.

Portefeuillehouder(s)

D.H. Cziesso

Link naar jaarstukken

Jaarrekening 2018 NV Luchthaven Teuge

Link naar kaderstelling

Prestatie afspraken

- In 2021 wordt het plan voor revitalisering van het luchtvaartterrein door de aandeelhouders vastgesteld.

Risico's

De besluitvorming over het luchthavenbesluit Teuge door Provincie Gelderland moet nog plaatsvinden. Ook is nog onzeker wanneer Lelystad Airport open zal gaan voor burgerluchtvaart. Parallel aan deze besluitvorming bereidt het Ministerie van I&W de herindeling van het luchtruim voor. Deze besluiten kunnen effect hebben op het aantal vliegbewegingen op vliegveld Teuge en de exploitatie en verdere ontwikkeling van de luchthaven beïnvloeden. Vooralsnog heeft de NV een sluitende exploitatie.

Ontwikkelingen beleid

Financiële gegevens

Financiële bijdrage/subsidie

Niet van toepassing

Aandelenbelang

54,62% aandelen

2019

2020

2021

Rekeningresultaat

-/- € 27.000

n.t.b.

n.t.b.

Eigen vermogen

€ 1.319.000

n.t.b.

n.t.b.

Vreemd vermogen

€ 1.434.000

n.t.b.

n.t.b.

endvbend

NV Orpheus theater/congrescentrum

Algemeen

Bijdrage aan doelstelling

Orpheus draagt met zijn theater- en congresfunctie bij aan de culturele en economische doelstellingen van de gemeente Apeldoorn: een goed vestigingsklimaat voor bedrijven, een goed leefklimaat voor bewoners en een aantrekkelijke stad voor bezoekers.

Betrokken partijen

Gemeente Apeldoorn is de grootste aandeelhouder. Daarnaast hebben particulieren en bedrijven een belang in de NV.

Bestuurlijk belang/stemverhouding

De gemeente Apeldoorn heeft een prioriteitsbelang van 72,7%.

Portefeuillehouder(s)

M. van Vierssen, aandeelhouder; D.H. Cziesso, cultuur.

Link naar jaarstukken

Jaarverslag Orpheus 2019
Verslag Raad van Commissarissen 2019

Link naar kaderstelling

Cultuurnota 2017-2020 Cultureel Kapitaal

Prestatie afspraken

Orpheus heeft de prestatieafspraken opgesteld op basis van de nieuwe Cultuur- en Erfgoednota 2021-2024. De prestatieafspraken zijn in verband met de coronacrisis alleen voor 2021 vastgelegd met waar mogelijk een doorkijk naar 2024. De focus ligt op de kerntaak: het presenteren van een professioneel aanbod van podiumkunsten gericht op Apeldoorn en (wijde) omgeving en het faciliteren van een podium aan lokale amateurinstellingen in de podiumkunsten. Daarnaast heeft Orpheus de ambitie geformuleerd om, naast een financieel gezonde organisatie, de komende jaren (2021-2024) zich verder te ontwikkelen op het gebied van community. Van een podium dat presenteert en faciliteert, naar een podium dat presenteert, co-produceert, faciliteert en co-creëert.

Risico's

Het eigen vermogen van de NV is € 559.000. Orpheus heeft daarmee voldoende buffers om operationele financiële tegenvallers opvangen. Orpheus neemt deel aan de Theateralliantie. Het risico van deze samenwerking is als verantwoord aangemerkt. Orpheus informeert Apeldoorn als aandeelhouder door het jaar heen actief over de financiële ontwikkelingen en resultaten.

Ontwikkelingen beleid

Financiële gegevens

Financiële bijdrage/subsidie

€ 4.448.390

Aandelenbelang

72,7 % aandelen

2019

2020

2021

Rekeningresultaat

€ 304.000

n.t.b.

n.t.b.

Eigen vermogen

€ 864.000

n.t.b.

n.t.b.

Vreemd vermogen

€ 5.148.000

n.t.b.

n.t.b.

endvbend

Vitens

Algemeen

Bijdrage aan doelstelling

Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf in Nederland. Het verzorgt ook de drinkwatervoorziening in onze gemeente. Vitens is in de afgelopen jaren ontstaan door fusies van lokale en regionale drinkwaterbedrijven. Wij hebben sinds 2007 een belang in Vitens.

Betrokken partijen

Bestuurlijk belang/stemverhouding

De gemeente Apeldoorn heeft 1 aandeel. Het financieel belang is klein. In 2019 haalde Vitens een nettowinst van € 11,1 miljoen. Omdat de solvabiliteit is gedaald naar 29,2% en zich hiermee onder de continuïteitsdoelstelling van 30% bevindt, heeft Vitens geen dividend uitgekeerd over 2019. Het netto resultaat is toegevoegd aan de reserves.

Portefeuillehouder(s)

D.H. Cziesso

Link naar jaarstukken

Jaarstukken 2019 Vitens

Link naar kaderstelling

Prestatie afspraken

N.v.t.

Risico's

Er zijn geen risico's.

Ontwikkelingen beleid

Financiële gegevens

Financiële bijdrage/subsidie

Niet van toepassing

Aandelenbelang

1 aandeel

2019

2020

2021

Rekeningresultaat

€ 11,1 mln

n.t.b.

Eigen vermogen

€ 533 mln

€ 546 mln verwacht

€ 581 mln verwacht

Vreemd vermogen

€ 1.293 mln

€ 1.379 mln verwacht

€ 1.445 mln verwacht

endvbend

Deze pagina is gebouwd op 10/02/2020 14:21:39 met de export van 09/28/2020 17:22:05