Programma

Apeldoorn activeert

Ambitie van het programma

We zien dat de ongunstige economische situatie leidt tot een toename van het aantal bijstandsuitkeringen. We werken de komende jaren onverminderd aan het beperken van het aantal inwoners dat een bijstandsuitkering nodig heeft. Dit alles vanuit onze ambitie dat inwoners financieel onafhankelijk zijn en naar vermogen participeren in de samenleving.
We werken aan deze ambitie door inwoners te ondersteunen bij het krijgen en behouden van duurzaam werk. Waar nodig bieden we onder andere scholing en leerwerkplekken aan als opstap naar werk. Inwoners voor wie werk of scholing (nog) niet haalbaar is, ondersteunen we bij het (weer) maatschappelijk actief zijn door bijvoorbeeld de inzet van activeringscoaches. Ook maken we arrangementen gericht op meedoen vanuit zowel de Participatiewet als de Wmo.
Als inwoners niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, verstrekken we een bijstandsuitkering en/of bijzondere bijstand.
Om onze doelstellingen te halen gebruiken we, zowel ambtelijk als bestuurlijk, onze lobbykanalen (VNG, G40, Divosa) om invloed uit te oefenen op nieuwe arbeidsmarktinitiatieven, -ontwikkelingen en besluitvorming vanuit het rijk. Hierbij beoordelen we initiatieven voor beleidswijzigingen op de vraag of deze inwoners ondersteunen om werk te vinden en we proberen om regelgeving die dat nu belemmert, te veranderen. Inwoners die te kampen hebben met schulden krijgen van ons een actieve en vroegtijdige ondersteuning.

We verantwoorden en rapporteren over onze prestaties in de Jaarrekening en de Monitor Sociaal Domein. We gaan in 2021 kijken hoe we de inzichten en mogelijke verbeterpunten die volgen uit de Monitor Sociaal Domein waar nodig doorvertalen naar voorstellen in de daaropvolgende MPB. Op deze manier wordt de Monitor Sociaal Domein meer onderdeel van de PDCA-cyclus.

Speerpunten van beleid

De inzet in het programma Apeldoorn activeert sluit aan op de strategische koers van Apeldoorn.

De comfortabele gezinsstad:
We stimuleren de Apeldoornse gemeenschapszin door inwoners ondersteuning te bieden bij het (weer) deelnemen aan de samenleving. Denk hierbij aan het vinden van werk, het volgen van scholing of activering.

De ondernemende stad:
Hier dragen we onder meer aan bij door inwoners te ondersteunen bij het vinden van werk door de inzet van Social return. Of door de doe-agenda en het meer-jarenactieplan van FactorWerk uit te voeren.

Duurzaam Apeldoorn:
Vanuit ons Sociaal Vangnet gaan we kijken hoe we bijstandsgerechtigden kunnen ondersteunen op het gebied van duurzaamheid.

Inclusieve samenleving:
De kern van de ambitie van dit programma is de inclusieve samenleving waarin iedereen er toe doet.

Gezonde gemeentefinanciën:
Daarnaast dragen we met dit programma bij aan gezonde gemeentefinanciën door in te zetten op een zo groot als mogelijke verlaging van het aantal bijstandsgerechtigden en daarmee ook van onze uitgaven.

Deze pagina is gebouwd op 10/02/2020 14:21:39 met de export van 09/28/2020 17:22:05